Grondbeleid voor nieuwe bouwlocaties

15 september 2000

Grondbeleid is een belangrijk, complex en beladen onderwerp. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - die later dit jaar zal verschijnen en waarover de raad hoopt te adviseren - zal er ongetwijfeld aandacht aan besteden.

Download:Briefadvies (15 kB)

Vooruitlopend op de (advisering over de) Vijfde Nota en het komende kabinetsstandpunt over het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Grondbeleid, vraagt de raad uw aandacht voor enkele vraagstukken die naar zijn oordeel al op korte termijn moeten worden geregeld, omdat deze bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties tot veel onduidelijkheid en onzekerheid leiden. Deze vraagstukken betreffen het verhaal van kosten van openbare voorzieningen en de afstemming van publieke en privaatrechtelijke besluitvorming bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties voor wonen en werken (inclusief infrastructuur). Op andere vraagstukken van het grondbeleid (bijvoorbeeld in relatie tot groene functies (landbouw, natuur)) zal de raad in latere advisering ingaan.