Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Uitbreiding en verdere ontwikkeling Europese Unie

Advies uitbreiding en verdere ontwikkeling Europese Unie

Advies 1995/09   - 19 mei 1995

Hoe kunnen en moeten bij een toenemend ledental de doelmatigheid, doeltreffendheid en besluitvaardigheid van de Unie worden gewaarborgd, opdat aan een verdere ontwikkeling van de EU invulling kan worden gegeven.

Download:Volledig advies (1908 kB)

Advies voorbereid door de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) als voorbereiding op de intergouvernementele conferentie (IGC). De Sociaal-Economische Raad ziet als belangrijkste taak voor de IGC het in beleidsmatig en politiek-institutioneel opzicht op orde brengen van Europa. Alleen dan kan de EU grote beleidsinhoudelijke uitdagingen slagvaardig tegemoet treden. Deze uitdagingen zijn:
- verwezenlijking van de EMU, belangrijk voor het bevorderen van duurzame groei en werkgelegenheid;
- de uitbreiding van de EU, van Midden- en Oost-Europese landen;
- de ontwikkeling van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.