Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies normalisatie

Advies normalisatie

Adviesnr. 1994/33 - 2 september 1994

Welke activiteiten van het ministerie behoren tot de kerntaken en wat is de (toekomstige) rol van de sociale partners op dit terrein.

Download:Volledig advies (404 kB)

Reactie op de resultaten van de herbezinning op de rol van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij normalisatie-werkzaamheden. In het kader van deze herbezinning is ingegaan op de vraag welke activiteiten op het gebied van normalisatie tot de kerntaken van het ministerie behoren, of zodanig in het verlengde daarvan liggen, dat de inzet van capaciteit en middelen vanuit het ministerie noodzakelijk of gewenst is. Daarbij is tevens de (toekomstige) rol van sociale partners op dit terrein belicht.