Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies over de invoering van regulerende energieheffingen

Advies over de invoering van regulerende energieheffingen

Adviesnr. 1993/01 - 19 februari 1993

Advies voorbereid door de subcommissie Sociaal-Economisch beleid waarin gepleit wordt voor een Europese regulerende energieheffing.

Download:Volledig advies (2871 kB)

Nederland moet zich hier via actieve milieudiplomatie voor inzetten.
De opbrengst van een regulerende energieheffing is niet bedoeld om het overheidsbeleid te financieren, maar om maatschappelijk ongewenst gedrag terug te dringen. De heffingsopbrengst moet daarom volledig worden teruggesluisd naar bedrijven en huishoudens. In het advies wordt ook ingegaan op een voorstel van de Europese Commissie om een regulerende energieheffing in EG-verband in te voeren. Deze ontwerp-richtlijn bevat een aantal vrijstellingen, die zijn bedoeld om de bedrijven in de Gemeenschap tegen een ongewenste verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van niet-EG-landen te beschermen.