Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Europese Politieke Unie

Europese Politieke Unie

Adviesnr. 1991/16 - 12 juli 1991

Advies uit eigener beweging van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) over een aantal aspecten van de Europese Politieke Unie (EPU), die van min of meer sociaal-economisch belang zijn.

Download:Volledig advies (782 kB)

Bij de formulering en vormgeving van de EPU heeft de intergouvernementele conferentie (IGC) tot taak een doeltreffend antwoord te geven op ten minste vijf belangrijke en diverse nieuwe uitdagingen. De vijf belangrijke uitdagingen zijn:
- het tot stand brengen van de EMU;
- het behoud van de culturele identiteit;
- het ongedaan maken van het democratische tekort,
- het vergroten van de doorzichtigheid van de besluitvorming en het creëren van een politiek en maatschappelijk draagvlak voor gemeenschappelijk beleid;
- het vinden van een nieuwe positie voor de EG in Europa, gegeven het feit dat een groot aantal EVA- en Oost-Europese landen aansluiting bij de EG wenst (associatie en uitbreiding); de rol van de EG in de wereldeconomie.

De IGC over de Politieke Unie moet op deze vijf uitdagingen tegelijkertijd een antwoord geven. In het advies worden de gewenste antwoorden op de vijf uitdagingen geïnventariseerd en wordt ingegaan op de vormgeving van die antwoorden en de vertaling ervan in Verdragswijzigingen, mede aan de hand van de door het Luxemburgse voorzitterschap in juni 1991 voorgelegde tweede versie van een ontwerp-Verdrag. Leidraad bij de vormgeving dient te zijn het subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel wordt nader toegelicht.
Tot slot bevat het advies een pleidooi voor versterking van de sociaal-economische consultatiestructuur en van de sociale dialoog in de Gemeenschap. Het advies is voorbereid door een centrale werkgroep van de Commissie ISEA. Het advies is op 28 juni 1991 besproken door de Commissie en vervolgens door de raad vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 juli 1991.