Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies sanctiebepalingen RWW

Advies sanctiebepalingen RWW

13 december 1991

Advies van de Commissie Sociale Voorzieningen over een voorontwerp van de Algemene Maatregel van Bestuur tot wijziging van de Rijksgroepregeling werklozen werknemers (Rww).

Download:Volledig advies (375 kB)

Het voorontwerp heeft betrekking op de bepalingen ten aanzien van het opleggen van sancties aan de werkloze werknemer in geval van het niet nakomen van één of meer aan de uitkering verbonden voorwaarden. Het kabinet stelt voor de algemene beoordelingscriteria en de normen voor de hoogte en duur van de sancties in de Rww vast te leggen.