Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies artikel 8 BBA en artikel 1638d BW

Advies artikel 8 BBA en artikel 1638d BW

Adviesnr. 1991/21 - 20 september 1991

De Sociaal-Economische Raad wijst unaniem het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af voor de herziening van artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA).

Download:Volledig advies (785 kB)

Dit artikel behelst een verbod voor de werkgever om enerzijds de werktijd te verkorten onder gelijktijdige vermindering van het loon.
Van dit verbod kan ontheffing worden verleend door de minister, die in de praktijk deze bevoegdheid heeft gedelegeerd. Verdeeld is de raad over hoe één en ander wel geregeld moet worden. Het advies is voorbereid door een werkgroep van de Commissie Arbeidswetgeving.