Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies belastingvereenvoudiging

Advies belastingvereenvoudiging

Adviesnr. 1987/17 - 18 september 1987

De belasting- en premieheffing moet op korte termijn ingrijpend worden vereenvoudigd. De raad stelt voor om de voorstellen van de commissie-Oort 'in Zicht op Eenvoud' over te nemen.

Download:Volledig advies (4945 kB)

Commissie-Oort stelt voor om:
- de heffingsgrondslag voor de loonbelasting en inkomstenbelasting en de premieheffing volksverzekeringen te uniformeren;
- het aantal schijven van 9 naar 4 te verminderen;
- 85% van de heffingsplichtigen moet onder de eerste schijf vallen;
- eenvoudige belastingaftrekregeling moet het huidige complexe systeem vervangen.

De raad wijst de voorstellen van de commissie-Oort af, die uitgaan van een te ingewikkelde bruteringsoperatie voor lonen en uitkeringen. De raad draagt twee alternatieven aan maar is het niet eens over de keuze tussen deze alternatieven:
(Voorstel Kombrink: overheveling werkgeverspremie naar de werknemers zonder brutering.
Beleidsalternatief B: vereenvoudiging van de belastingheffing en premieheffing AOW/AWW).