Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1986-1990

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1986-1990

Adviesnr. 1986/10 - 20 juni 1986

De volgende thema’s worden geanalyseerd:
- prijsverhouding tussen productiefactoren arbeid en kapitaal en de invloed daarop van financiën;
- commentaar op de rapportage arbeidsmarkt 1985.

Download:Volledig advies (4901 kB)

De raad is het eens over de sociaal-economische doelstellingen tot 1990.
De economische groei moet duurzaam naar een hoger peil. Conform het stichtingsakkoord moet de werkloosheid tot onder de 500.000 worden teruggebracht. Het financieringstekort tot 5% van het Nationaal Inkomen.
Hierbij dient te worden gestreefd naar:
 - een aanvaardbare inkomensverdeling,
- behoud van koopkracht,
- geen hogere belasting- en premiedruk
- en ook in kwalitatief opzicht aanvaardbaar economische groei.

Het beleid moet minstens steunen op:
- loonkostenmatiging,
- investeringsbevordering,
- herverdeling van werk,
- ombuigingen,
- hogere inkomsten voor de overheid,
- lastenverschuivingen en verkorting van het bruto-netto-traject
- en ten slotte maatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

Binnen de raad wordt verschillend gedacht over de omvang en samenstelling van het pakket maatregelen voor ombuigingen en inkomstenverhogingen voor de overheid.