Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Adviesnr. 1984/16 - 29 juni 1984

Unaniem, maar op verschillende gronden, is de raad van mening dat de huidige wetgeving verouderd is. Er moet een Werkloosheidswet komen waarin mannen en vrouwen gelijk worden behandeld.

Download:Volledig advies (4249 kB)

Er moeten betere uitkeringsrechten komen bij langdurig werkloosheid dan het kabinet nu voorstelt.
De raad is tegen een glijdende schaal van het uitkeringspercentage naar gelang de hoogte van het looninkomen en kiest evenmin voor een verlaging van het maximumdagloon. Ambtenaren zouden in beginsel tot de kring van WW-verzekerden moeten behoren. De raad noemt een aantal uitgangspunten voor het nieuwe stelsel, zoals: Centrale positie van de verzekeringsgedachte. Grote mate van betrokkenheid van de sociale partners bij de uitvoering. Pas als loondervingsverzekeringen niet toereikend zijn gaat de behoeftefunctie een rol spelen, via een aparte regeling (vangnet) op basis waarvan een toeslag op de hoofduitkering kan worden verleend.
De verdeelde opvattingen ten aanzien van uitkeringsvariabelen en financiële consequenties worden weergegeven en schematisch uitgewerkt. Hierbij zijn vijf standpunten te onderscheiden.