Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies Europese groepering tot samenwerking (EGS)

Advies Europese groepering tot samenwerking (EGS)

Adviesnr. 1983/09 - 15 april 1983

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de vraag in hoeverre werknemersmedezeggenschap in het ontwerp (van de verordening) moet worden geregeld.

Download:Volledig advies (548 kB)

Aanleiding tot de adviesaanvraag is de ontwerp-verordening inzake de Europese groepering tot samenwerking (EGS) van de EG.
De raad stemt in met de introductie van deze communautaire rechtsvorm voor samenwerking tussen ondernemingen die vallen onder de wetgeving van verschillende lid-staten. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven kan aan dit juridisch instrument behoefte zijn en kan het bijdragen aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten.
Punten van kritiek zijn onder meer: 
- onvoldoende juridische uitwerking,
- onduidelijkheid of een EGS wel dochtervennootschappen en/of deelnemingen mag hebben,
- wat is er te regelen ten aanzien van het medezeggenschapsbelang van werknemers
- en welke waarborg is er dat er geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de als 'lichte opzet' bedoelde EGS-vorm.