Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn

Adviesnr. 1981/07 - 15 mei 1981

Aandacht voor:
De ontwikkeling van de nationale economie,
De relatie tussen de collectieve en de marktsector,
De concurrentiepositie,
Het groeibeleid,
De werkgelegenheid,
En de verdeling van werk.

Download:Volledig advies (3077 kB)

De raad constateert een fundamentele onevenwichtigheid in de Nederlandse economie en onderzoekt mogelijk herstel bij een veronderstelde periode van vier jaar waarin gestreefd wordt naar:
1. een verbetering van de quote van het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans met ½% per jaar (herstel van extern evenwicht).
2. een stijging van de investeringsquote met ½% per jaar (verbetering van het interne evenwicht).

Nodig is een heractivering van de marktsector; vergroting van de jaarlijkse produktieruimte. Tevens terugdringen van werkloosheid en een gericht structuurbeleid.
Eventuele arbeidstijdverkorting dient in cao's te worden vastgelegd, dus bedrijfstakgewijs.