Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies Produktenaansprakelijkheid

Advies Produktenaansprakelijkheid

Adviesnr. 1980/04 - 18 januari 1980

Een producent moet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gebreken aan zijn produkten als deze voor de consument schadelijke gevolgen hebben.
De producent kan aansprakelijk worden gesteld, ook als hij geen (aantoonbare) schuld heeft aan een gebrek in zijn produkt. De benadeelde hoeft slechts aan te tonen dat hij schade heeft geleden.

Download:Volledig advies (1659 kB)

Dit advies gaat minder ver dan een ontwerp-richtlijn van de raad van de Europese Gemeenschap, die een vrijwel onbeperkte aansprakelijkheid van de producent voorstelt.
De raad vindt dat de fabrikant niet aansprakelijk hoort te zijn als het produkt, hoewel met alle bestaande beschikbare kennis en deskundigheid ontworpen, later toch gevaarlijke eigenschappen blijkt te bezitten (het uit de VS overgewaaide begrip 'state of the art').
De uiteindelijke nationale regelingen mogen slechts gelden, voor na het van kracht worden van die regelingen in het verkeer gebrachte produkten. Een zodanige bepaling dient nog in de richtlijn te worden opgenomen, aldus de raad.