Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake wijziging van de warenwet

Advies inzake wijziging van de warenwet

Adviesnr. 1979/20 - 21 december 1979

De raad gaat in grote lijnen akkoord met het ontwerp van wet tot wijziging van de Warenwet.
Daarbij gaat het met name om een uitbreiding van de doelstellingen, verruiming van mogelijkheden om die doelstellingen te bereiken en om een verbetering van het toezicht op de naleving van de wet.

Download:Volledig advies (1716 kB)

De raad acht het in het bijzonder van belang, dat de Warenwet ook uitdrukkelijk gericht gaat worden op de bescherming van de consument. Dat komt vooral naar voren, nu in de nieuwe wet naast de volksgezondheid en de eerlijkheid in de handel, ook de belangen van de veiligheid en van een goede voorlichting over de onder de wet vallende waren, expliciet worden vermeld.
De werkingssfeer wordt uitgebreid van met name levensmiddelen tot ook non-food artikelen.
De relatie met PBO-verordeningen wordt nagegaan.