Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake de aanpassingsmechanismen van minimumloon en sociale uitkeringen

Advies inzake de aanpassingsmechanismen van minimumloon en sociale uitkeringen

Adviesnr. 1979/16 - 5 oktober 1979

De raad kan zich verenigen met het voornemen van de regering de koppeling van de sociale minima aan het wettelijke minimumloon, een wettelijke grondslag te geven.

Download:Volledig advies (3304 kB)

Een deel (met name werknemersleden) vat dit op als een wettelijke regeling van de netto-netto gelijkheid, terwijl door een ander deel (met name werkgeversleden) hieronder wordt verstaan een koppeling op afstand.
Verder is de raad verdeeld over de berekeningswijze van de koppelingsgrondslag. Ook over de doorwerking van de bouwtoeslagverwerkingen in 1978 in het minimumloon en de sociale uitkeringen en over de wenselijkheid de minister van Sociale Zaken de bevoegdheid te geven, in uitzonderlijke situaties af te wijken van de regels van het gebruikelijke aanpassingsmechanisme, is de raad niet tot een eensluidend standpunt gekomen.

De verdeeldheid geldt ten aanzien van welke tot dusver bij de aanpassingen 'meegenomen' beloningselementen ook in de toekomst grondslag moeten zijn voor aanpassingen.
Die beloningselementen zijn:
- Herstructurering en integratie;
- Verwerking van toeslagen;
- Vloeren en vaste bedragen;
- Direct/indirect effect minimumloon;
- Gelijke beloning mannen en vrouwen;
- Vakantietoeslag;
- Eindejaarsuitkering;
- Compensatie pensioenpremie.