Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake een voorstel voor een zevende richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de concernjaarrekening

Advies inzake een voorstel voor een zevende richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de concernjaarrekening

Adviesnr. 1979/12 - 15 juni 1979

Inhoud:
 
1. Inleiding
2. Inhoud en strekking van de ontwerp-richtlijn
3. Het concernbegrip
4. Geassocieerde ondernemingen
5. De voorschriften inzake de inrichting, de controle en de publicatie van jaarrekeningen van dochtervennootschappen
6. Deelconcernjaarrekeningen en de regeling inzake de uitsplitsing van concernomzet en -resultaat in een concernjaarrekening

Download:Volledig advies (930 kB)

Artikelsgewijze behandeling.
De raad verschilt eenstemmig en fundamenteel van mening met het voorstel ten aanzien van het concernbegrip. Volgens de Raad moet als uitgangspunt in de Richtlijn worden neergelegd, de mogelijkheid tot het uitoefenen van dominerende invloed binnen het concern.
De raad wenst hiervoor een getalsmatig criterium, hetgeen in de regel reeds pleegt te geschieden en ook nagenoeg geheel in overeenstemming is met de in 1976 vastgestelde Internationale Standaard nr. 3, van het International Accounting Standard Committee.