Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake de hoofdlijnen van het regionale sociaal-economische beleid

Advies inzake de hoofdlijnen van het regionale sociaal-economische beleid

Adviesnr. 1978/21 - 15 december 1978

Kerngedachten uit het advies zijn:
1. Integratie regionaal in het landelijke sociaal-economische beleid; het is een onderdeel van structuur- en sectorbeleid;
2. Regionaal sociaal-economisch beleid staat niet op zich, maar raakt ander beleid, als milieu-, cultureel-, ruimtelijk-, bouwbeleid e.d. 3. Ook hier gelden de doelstellingen (nu: selectieve economische groei, volledige en volwaardige werkgelegenheid en een rechtvaardige inkomensverdeling).

Regionaal sociaal-economisch beleid moet grotere regionale welvaart en optimale bijdrage van regio's aan de nationale welvaartsverbetering, verwezenlijken.

Download:Volledig advies (2848 kB)

Het advies betreft een uitwerking van:  provinciale programma's, in overleg met gemeenten, gewesten, organisaties van werkgevers en werknemers opgesteld en getoetst aan een nationaal referentiekader.
Beleidsvoornemens van het provinciaal bestuur zijn ondergeschikt aan die van de nationale overheid.
Een en ander eist verbeterde informatie (statistiek, onderzoek).
Ontwikkeling van regionaal sociaal-economisch beleid zal zijn vorm nog moeten vinden.
De raad stelt  voor om dit in een vervolg-advies verder uit te werken:  
a. de programmering of planning van het regionale sociaal-economisch beleid (methoden, inhoud en uitvoering programma's informatie en andere afspraken tussen overheid en bedrijfsleven);
b. de integratie van dit beleid ten aanzien van sectorstructuurbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid;