Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies inzake de verbetering van de vergunningsprocedures van de overheid

Advies inzake de verbetering van de vergunningsprocedures van de overheid

Adviesnr. 1977/14 - 21 oktober 1977

Bij diverse gelegenheden, is van verschillende zijden (waaronder de raad) gewezen op de problemen die het bedrijfsleven ondervindt met betrekking tot het doorlopen van de procedures, ter verkrijging van vergunningen en andere soortgelijke overheidsbeslissingen.

Download:Volledig advies (1638 kB)

De klachten spitsen zich in hoofdzaak toe op: 
- de zeer lange tijdsduur die veelal gemoeid is met het verkrijgen van de vereiste vergunningen;
- de grote mate van onzekerheid waarin de aanvragers vaak verkeren over de uitslag van de procedure;
- en op de duidelijke tekorten aan coördinatie zowel tussen de vergunningverlenende instanties onderling als tussen deze en de betrokken adviesinstanties.
 
In de troonrede van 17 september 1974 onderkende de regering deze problematiek. Zij kondigde aan dat de knelpunten van procedurele aard, welke de voortgang van overheids- en particuliere investeringen belemmeren, zullen worden weggenomen.
De hiertoe ingestelde werkgroep rapporteert: 
'Mogelijkheden tot verbetering van de vergunningsprocedures van de overheid' (kamerstuk 14.163), waarop met spoed de visie van de raad wordt gevraagd. Deze bepleit centrale, provinciegewijze 'vergunningenbureaus', onder verantwoordelijkheid van de provinciale overheid.
Zo'n bureau moet de hele procedure (nu ook milieu-eisen) coördineren.