Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake vernieuwing van de wetgeving betreffende de gezondheid en de veiligheid bij de arbeid

Advies inzake vernieuwing van de wetgeving betreffende de gezondheid en de veiligheid bij de arbeid

Adviesnr. 1976/18 - 15 oktober 1976

De raad besteedt uitvoerig aandacht aan het voorgestelde, in het bijzonder aan het punt 'Veiligheidsoverleg in de onderneming', dat hij onderbelicht vindt (zie 1975/14, over taak, samenstelling en bevoegdheden van OR'en).
Vallen anderen dan werkgevers of werknemers (bijv. voorbijgangers, omwonenden, huurders van werktuigen) binnen de werkingssfeer van de wet, eventueel te regelen bij AMvB.
Als bijlagen onder meer brieven van belanghebbenden.

Download:Volledig advies (843 kB)

De voorgenomen herziening gaat volgens de adviesaanvraag uit van een viertal grondgedachten:
1. het bestaande systeem van afzonderlijke wetgeving voor bepaalde sectoren of tegen specifieke gevaren moet worden verlaten.
2. Enkele algemene principes moeten in de nieuwe wet worden opgenomen, die aan de bescherming van gezondheid en veiligheid van werknemers ten grondslag liggen.
3. Gehandhaafd blijft het belangrijkste principe: de werkgever is primair verantwoordelijk voor het scheppen van sociaal aanvaardbare werkomstandigheden van werknemers.
4. Het tot stand brengen van aanvaardbare werkomstandigheden binnen het bedrijf behoort tot de gezamenlijke taak van de bedrijfsgenoten.