Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Voorstel voor een richtlijn van de Raad van de EG tot harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de lidstaten betreffende het behoud van de rechten en voordelen van de werknemers bij fusies van vennootschappen, overdrachten van vestigingen en concentraties van ondernemingen

Advies inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de lidstaten betreffende het behoud van de rechten en voordelen van de werknemers bij fusies van vennootschappen, overdrachten van vestigingen en concentraties van ondernemingen

Adviesnr. 1975/07 - 16 mei 1975

Het advies heeft betrekking op twee onderdelen te weten:
1. de automatische overgang en de voorschriften over de vertegenwoordiging
2. de raadpleging van de werknemers.

Download:Volledig advies (1422 kB)

De ontwerp-richtlijn bevat onder meer bepalingen omtrent:
- De automatische overgang (een overgang van rechstwege) van rechten en verplichtingen uit de arbeidsverhoudingen en de cao op de nieuwe werkgever;
- Ontslag bij onder andere een fusie is geen geldige reden om een werknemer te ontslaan;
- Het verschaffen van informatie aan en het plegen van overleg met vertegenwoordigers van werknemers over de motieven van de fusie en de gevolgen voor de werknemers.