Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Adviezen Ontwerp-besluit tankschepen en aanspraak op vakantiebijslag tijdens ziekte van de werknemer

Adviezen inzake een ontwerp-besluit tankschepen en aanspraak op vakantiebijslag tijdens ziekte van de werknemer

Adviesnr. 1974/11 - 1 juli 1974

Twee adviezen onder één nummer.

Download:Volledig advies (383 kB)

Advies inzake een ontwerp-Veiligheidsbesluit Tankschepen
 
Vooropgesteld zij dat de commissie geen oordeel kan geven over die artikelen van het ontwerp-besluit, welke betrekking hebben op ter zake te treffen technische voorzieningen of fysisch-chemische situaties, welke zich in tankschepen kunnen voordoen. De commissie heeft zich daarom beperkt tot de meer algemene veiligheidsvoorschriften, waarvan de noodzaak op voldoende wijze in de ontwerp-nota van toelichting wordt aangegeven. Uitgaande van deze restrictie kan de commissie zich met de strekking van het ontwerp-besluit verenigingen, waarbij zij aandacht vraagt voor enkele artikelen.

Advies inzake aanspraak op vakantiebijslag tijdens ziekte van de werknemers

Wanneer de betrokken werknemer uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt, dient hij naar het oordeel van de commissie eveneens een algemene aanspraak op een minimumvakantiebijslag te verkrijgen, dus ongeacht de vraag in hoeverre deze al dan niet bij CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is geregeld.
De commissie adviseert daarom in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te bepalen, dat voor de toepassing van deze wet uitkeringen krachtens de Ziektewet als loon dienen te worden aangemerkt.