Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Rapport inzake de energievoorziening en de sociaal-economische aspecten daarvan

Rapport inzake de energievoorziening en de sociaal-economische aspecten daarvan

Adviesnr. 1974/08 - 19 april 1974

Rapport uitgebracht door de Commissie Sociaal-Economische Gevolgen Energievoorziening, die op 21 december 1973 werd ingesteld.

Download:Volledig rapport (654 kB)

Naar het aanvankelijk liet aanzien waren de gevolgen van de oliecrisis van tweeërlei aard.
Ten eerste een kwantitatief effect, in die zin dat de hoeveelheid ruwe olie die beschikbaar komt, drastisch zou worden beperkt.
Ten tweede een prijseffect, in die zin dat de prijsverhouding van ruwe olie ten opzichte van industriële goederen een fundamentele wijziging ten gunste van eerstgenoemde product te zien geeft.

Op de langere termijn kan gesproken worden van duidelijke knelpunten wat betreft de voorzieningen met ruwe olie. Aan de daarmee verbonden problematiek, is aandacht besteed in deel 1 van dit rapport. Daarbij wordt begonnen met een analyse van de vooruitzichten voor de wereldenergievoorziening omdat de maatregelen, nodig om uit de recente productiebeperkingen voortvloeiende tekorten op te vangen, in dat kader moeten worden geplaatst. Vervolgens wordt stilgestaan bij de specifieke Nederlandse situatie.
In deel 2 van het rapport wordt met name ingegaan op het prijseffect van de oliecrisis. Daarbij wordt in de eerste plaats het mondiale aspect aan de orde gesteld. Vervolgens zal de problematiek worden toegespitst op de Nederlandse situatie, waarbij dan tevens een verruiming van de probleemstelling zal worden aangebracht, doordat naast ruwe olie ook andere grondstoffen in de beschouwing zullen worden betrokken.