Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Advies inzake herziening van de Wet economische mededinging

Advies inzake herziening van de Wet economische mededinging

Adviesnr. 1974/06 - 15 februari 1974

De raad werd verzocht zijn standpunt kenbaar te maken inzake een aantal onderwerpen die betrekking hebben op het wettelijke mededingingsrecht en op de mogelijkheden tot verscherping van het mededingingsbeleid.

Download:Volledig advies (241 kB)

De daarbij aan de orde gestelde vragen zijn op één na door de Raad beantwoord in zijn adviezen ‘versterking mededingingsbeleid’ (1971/24) en ‘herziening mededingingsbeleid’ (1973/06).

Dit advies betreft vraag c. van de adviesaanvraag met betrekking tot de eventuele wenselijkheid van een herziening van de Wet economische mededinging, in de richting van een verbodsstelsel voor die mededingingsregeling, die een belangrijke beperking van de mededinging belichamen.
De raad meent dat wil de gewijzigde waardering van kartelregimes het beoogde effect in het mededingingsbeleid bewerkstelligen, de concretisering en vormgeving daarvan in de wet van groot gewicht zijn. De raad zou het derhalve uit een oogpunt van adviesprocedure juist achten, dat hem een voorontwerp van wet ter nadere beoordeling zou worden voorgelegd.