Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Advies inzake vakantie werkende jongeren

Advies inzake vakantie werkende jongeren

Adviesnr. 1974/04 - 15 februari 1974

In de adviesaanvraag wordt erop gewezen dat met de ontwikkeling van de werknemersstatus van de werkende jongeren naar een leerlingenstatus, ook een verschuiving optreedt in het vakantiepatroon van deze categorie werknemers.

Download:Volledig advies (377 kB)

De ontwikkeling van de vakantieduur der werkende jongeren maakt een afzonderlijke regeling met betrekking tot de vakantie van partieel leerplichtigen wenselijk.
De raad werd advies gevraagd over dit voorontwerp. Dit wetsontwerp beoogt een aanvulling van de artikelen 1638bb, 1638ff, eerste lid en 1638gg, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt aan partieel leerplichtigen aanspraak op verlof zonder behoud van loon gegeven voor de dagen waarop zij schoolvakantie genieten, en wordt de duur van de vakantie bepaald op drie aaneengesloten weken, dan wel driemaal één week. Deze vakantieduur dient dan samen te vallen met de periode waarin onderwijsvakantie wordt genoten.
De raad geeft commentaar op betreffend voorontwerp van wet.