Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake het huur- en subsidiebesluit

Advies inzake het huur- en subsidiebesluit

Adviesnr. 1973/18 - 16 november 1973

Over het vraagstuk van de kostprijsberekening van woondiensten.
En met name de dynamische kostprijs.

Download:Volledig advies (3008 kB)

De raad is niet tevreden met het bestaande systeem van huurprijsbepaling.
Gevaar van excessieve winsten vooral bij inflatie.
Dat kan worden bestreden door de dynamische exploitatiehuur, een begrip dat nog wel verder moet uitkristalliseren.
7% van de stichtingskosten zou redelijke huur zijn met jaarlijkse huurverhogingen naar gelang de ontwikkeling van de bouwkosten. Individuele huursubsidie moet in de plaats komen van objectsubsidie.

Een minderheid van de raad is voorstander van een algemeen huurprijspeil van 4,75% van de stichtingskosten van woningen van gemiddelde kwaliteit. De raad staat achter de aanbeveling van de Werkgroep-Hartog om te komen tot individualisering van subsidie voor eigen-woningbezit (met een subsidiegrens bij bepaald inkomen).
Eigen woningbezit blijft wenselijk.