Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies inzake loonindexering

Advies inzake loonindexering

Adviesnr. 1972/01 - 17 maart 1972

Directe aanleiding tot adviesaanvraag was een aantal in de eerste maanden van 1970 afgesloten cao's die een indexclausule bevatten. Vaak weken deze af van de in bovenstaande vervatte adviezen.
De raad moet nagaan of dit extra inflatoir werkt.

Download:Volledig advies (1461 kB)

De raad houdt zijn taak beperkt en kijkt niet naar op andere gebieden eveneens voorkomende indexeringen - inkomens, prijzen, contracten.
Belangrijk bij indexering is het anticiperende aspect. Voorzichtige conclusie is dat men onder de bestaande omstandigheden, zou kunnen besluiten tot invoeren van een formeel systeem van halfjaarlijkse indexering, met een beperkte mate van vóórindexering (bijv. hoogstens 25%).
Waarschijnlijk zal dit niet leiden tot versnelling van de loon- en prijsspiraal en betekent de maatregel niet meer dan een bevestiging van de bestaande situatie.
In de bijlagen o.m. een internationaal overzicht en vergelijking regelings- en werkelijke loonsverhogingen.