Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Ontwerp van wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, van de Arbeidswet 1919 en van de Experimentenwet onderwijs.

Advies inzake ontwerp van wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, van de Arbeidswet 1919 en van de Experimentenwet onderwijs.

Adviesnr. 1971/06 - 10 februari 1971

Advies van de Commissie Arbeidswetgeving als vervolg op advies 1970/02.

Download:Volledig advies (800 kB)

Zie 1970/02, voorwaardelijk arbeidsverbod 15-jarigen.

De commissie nam er kennis van dat bij de voorgestelde wijziging van de Leerplichtwet 1969 volstaan moest worden met een flexibele regeling van de partiële leerplicht voor jongeren tot 18 jaar, ten einde een soepele overgang te bereiken naar een plicht tot het volgen van volledig dagonderwijs, met inbegrip van participatieonderwijs.
Zij betreurt het, dat het niet in het voornemen ligt per 1 augustus 1971 het aantal verplichte onderwijsdagen te vergroten.
Bespreking van deze materie met een delegatie van het Werkende Jongeren Overleg op 10 februari 1971, toont dat ook daar compenserende maatregelen ten aanzien van het derven van gezinsinkomsten 'nadere studie vereisen'.
In het bijzonder is hierbij aan de orde de geleidelijke overgang van de situatie van 'werknemer' naar die van 'leerling' - ook wat betreft de financiële consequenties.