Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake aanpassing uitkeringen oud-invaliden

Advies inzake aanpassing uitkeringen oud-invaliden

Adviesnr. 1970/15 - 20 november 1970

Het betreft de wenselijkheid van een aanpassing van de uitkeringen die zijn toegekend, op grond van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de uitkeringen van degenen die na 1 juli 1967 invalide zijn geworden.

Download:Volledig advies (1748 kB)

Het deskundigenrapport (bijl. II) toont aan dat dit te verwezenlijken is en de raad acht het onbillijk dat het tijdstip van invalide worden (voor of na 1 juli 1967) de hoogte van de uitkering bepaalt.
Consequenties ten aanzien van de premie WAO worden uitgewerkt.
Een minderheid bestaande uit een vrij groot aantal leden meent, dat een zo spoedig mogelijke verwezenlijking van de structurele verhoging van de AOW/AWW-uitkeringen tot een niveau waarbij het daaruit voortvloeiende inkomen gelijk is aan het reëel beschikbare inkomen dat uit het minimumloon resulteert, bij de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid de voorrang moet behouden.
Verder meent dit deel van de raad dat het dagloon-WAO uitgekeerd zou worden. Daarbij komt, dat onder de oude regeling een aantal niet-loontrekkers zijn opgenomen. Deze zouden nu niet aan bod komen. Nogmaals wijst dit deel op de bij AOW/AWW gerechtigden gewekte verwachtingen.