Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Interimadvies inzake een suppletie en garantieregeling in de wachtgeld en werkloosheidsverzekering

Interimadvies inzake een suppletie en garantieregeling in de wachtgeld en werkloosheidsverzekering

Adviesnr. 1968/09 - 20 september 1968

Interimadvies over passende arbeid. In de adviesaanvraag de zinsnede 'Daarin valt de klacht te beluisteren, dat het niveau van de uitkeringen ingevolge de genoemde verzekeringen voor de werkloze werknemers, nogal eens een beletsel vormt om ander werk te aanvaarden, met name indien de beloning niet als passend is te beschouwen'.

Download:Volledig advies (620 kB)

De raad aanvaardt het principe van een garantieregeling, maar wijst er wel op dat dit indruist tegen het streven naar een vereenvoudiging van de sociale verzekering. De werkloze die werk aanvaardt tegen een lager loon dan dat waarop zijn uitkering is gebaseerd, maakt bij hernieuwde werkloosheid aanspraak op zijn oude uitkering, zij het met zekere beperkingen en onder bepaalde voorwaarden.
In dit interimadvies worden alleen WW en WWV behandeld, de wachtgeldverzekering moet blijven liggen tot definitief advies.
Daarin komt dan tevens het suppletie-aspect aan de orde.