Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O., de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid

Advies inzake voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O., de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid

Adviesnr. 1967/21 - 17 november 1967

Het oordeel van de Raad wordt gevraagd over het ontwerp van een Amvb, ter voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen bij de AOW, WAO en AWW met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid.

Download:Volledig advies (1085 kB)

Ten aanzien van de AOW acht de raad het onbillijk een nationale regeling ter voorkoming of beperking van samenloop van een AOW-pensioen met een buitenlandse wettelijke uitkering wegens ouderdom te treffen.
Wat betreft de AWW, dit is een risicoverzekering. Zonder anti-cumulatiebepaling komt het erop neer, dat degenen die in Nederland zijn gebleven en wier weduwen alleen aanspraak hebben op AWW, zouden moeten meebetalen om de weduwen van hen die tevens in het buitenland hebben gewerkt in het genot te stellen van een hoger pensioen.
Het totaal van AWW en buitenlands staatspensioen moet wel even hoog zijn als het volledige AWW, indien de buitenlandse uitkering lager uitvalt.