Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake opzet en strekking van meerjarige programma’s

Advies inzake opzet en strekking van meerjarige programma’s

Adviesnr. 1967/08 - 30 juni 1967

Uitgangspunt van de aanvraag is de nota van het CPB: 'De Nederlandse Economie in 1970', en tevens de ministeriële nota inzake groei en structuur van onze economie. Het CPB claimt door extrapolatie nu ook de middellange termijn in de beschouwingen te kunnen betrekken zodat een meerjarenbeleid mogelijk wordt.

Download:Volledig advies (704 kB)

De raad juicht dat toe. Hij ziet als grootste struikelblok voor zulke plannen de gebrekkige informatie over het beslag dat de collectieve sector op de nationale middelen zal leggen. Ten aanzien van de institutionele vorm acht de raad zichzelf het aangewezen orgaan.
Het 'lange-termijn denken' van de sociale partners wordt hierdoor bevorderd.
De functie van het CPB, aldus de raad, beperkt zich in wezen tot het zichtbaar maken van het effect van een bepaalde beleidskeuze, zowel op onderdelen als wat het totale beleid betreft.
Het afwegen van prioriteiten kan de overheid slechts met vrucht volbrengen na consultatie van betrokkenen, in het bijzonder de Raad.

Slechts dan is het mogelijk dat in het sociaal-economisch beleid: a. meer samenhang komt tussen conjunctuurbeleid en beleid op middellange termijn en b. het overleg tussen overheid en bedrijfsleven over de vraag of, en hoeveel, voor de economische groei en werkgelegenheid een structuurbeleid moet worden gevoerd, meer rationele basis wordt gebracht dan tot dusver mogelijk was.