Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake de loonindexering in het kader van het vraagstuk van de inflatiebestrijding

Advies inzake de loonindexering in het kader van het vraagstuk van de inflatiebestrijding

Adviesnr. 1965/11 - 12 november 1965

Advies over het vraagstuk van de loonindexatie. De regering wilde het vraagstuk vanuit twee gezichtspunten behandeld zien. Vanuit de inflatiebestrijding en vanuit de mogelijkheid te komen tot meerjarige collectieve arbeidsovereenkomsten.

Download:Volledig advies (678 kB)

Of het gewenst is om op centraal niveau richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop de indexering in de praktijk dient te worden gehanteerd, hangt mede af van het van kracht zijnde systeem van loonvorming. Over laatstbedoeld onderwerp heeft de raad op 12 november 1965 (1951/10) een afzonderlijk advies uitgebracht.

De raad is van mening dat wanneer de overheid aanleiding heeft in te grijpen in de feitelijke loonsvorming, ook de in de cao’s vastgelegde indexclausules mede in de beschouwingen zullen moeten worden gehouden. De vorm waarin dit kan geschieden, is eveneens afhankelijk van het geldende systeem van loonvorming.
Ten slotte wordt nog aangetekend dat de raad zich in dit advies alleen heeft bezig gehouden met de indexering in het kader van een stijging van de prijsindex van het levensonderhoud. De gevolgen van een eventuele daling van deze index zijn buiten beschouwing gelaten.