Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake een verzekering tegen zware geneeskundige risico’s

Advies inzake een verzekering tegen zware geneeskundige risico’s

Adviesnr. 1965/07 - 18 juni 1965

De adviesaanvraag omvat twee onderwerpen. Te weten:  het scheppen van een voorziening tegen inkomensderving wegens arbeidsongeschiktheid voor anderen dan loontrekkenden en het tot stand brengen van een voorziening tegen zware geneeskundige risico’s.

Download:Volledig advies (825 kB)

Met de verschillende vormen van de ziekenfondsverzekeringen is voor een groot deel van de bevolking een voorziening in de financiële lasten van geneeskundige risico’s verkregen.
De ziekenfondsverzekering laat in hoofdzaak de langdurige verpleging in inrichtingen ongedekt.
Het deel van de bevolking dat niet onder de verplichte- of vrijwillige ziekenfondsverzekering of bejaardenverzekering valt, heeft in ruime mate gebruik gemaakt van de door ziektekostenverzekeringen geboden mogelijkheden om zich tegen financiële gevolgen te verzekeren. Ook in deze verzekeringsvormen is de langdurige verpleging in inrichtingen in belangrijke mate ongedekt.

Na de hoofdlijnen van inhoud en wijze van uitvoering te hebben geschetst, staat de raad stil bij de kring der verzekerden (volksverzekering), de kring van premieplichtigen en de grondslag van de premie, het karakter van de verstrekkingen en het centrale beleidsorgaan.