Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake een wettelijke regeling van het minimumloon

Advies inzake een wettelijke regeling van het minimumloon

Adviesnr. 1965/02 - 19 maart 1965

Na te hebben nagegaan wat er zoal gebeurd is sinds de adviesaanvraag uit 1959 komt de raad tot de slotsom, dat er (nog) geen behoefte bestaat aan een wettelijke regeling van het minimumloon. Zo'n regeling zou veel minder soepel werken dan de bestaande.

Download:Volledig advies (531 kB)

De raad kwam tot deze conclusie met name na het in de Stichting van de Arbeid plaatsgevonden overleg in 1963.
Dit overleg resulteerde in de norm van 100 gulden per week voor 25-jarigen. Tevens werden enkele historische facetten uit het buitenland belicht.
Indien echter een fundamentele wijziging zou worden aangebracht in het loonpolitieke systeem kan de vraag rijzen, of onder die omstandigheden de wenselijkheid en de mogelijkheid van een wettelijke regeling van het minimumloon, niet opnieuw onderzocht dient te worden.