Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies over de hoogte van de kinderbijslagen

Advies over de hoogte van de kinderbijslagen

Adviesnr. 1964/04 - 20 maart 1964

De raad memoreert de uitgangspunten:
a. de kinderbijslag beoogt een correctie aan te brengen op de primaire inkomensverdeling ten einde een tegemoetkoming te verschaffen in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van kinderen,
b. deze tegemoetkoming moet niet de volledige kosten dekken; dit onderstreept de financiële verantwoordelijkheid van de ouders.

Download:Volledig advies (961 kB)

De raad analyseert CPB-gegevens omtrent uitgaven per kind en werkt alternatieven uit van inkomens- en kindertal afhankelijke kinderbijslagvoorzieningen/kinderaftrek. Gezien de grote administratieve bezwaren ziet de raad weinig in een inkomensafhankelijke kinderbijslag.

Een kindertalafhankelijke bijslag acht hij wenselijk - waarbij tevens leeftijdscategorieën. De vraag rijst of gezien het grote aantal 16-jarigen dat partieel of volledig onderwijs volgt de kinderbijslag niet tot deze groep dient te worden uitgebreid. De raad ziet hiertoe geen aanleiding. T.a.v. het dubbeltellen van studerende of gebrekkige kinderen wenst de raad nader gezinsonderzoek.