Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies inzake de positie van de gehuwden en de ongehuwden in de sociale verzekering

Advies inzake de positie van de gehuwden en de ongehuwden in de sociale verzekering

Adviesnr. 1963/02 - 22 maart 1963

De raad onderzoekt of de bestaande lasten en aanspraken krachtens de diverse sociale verzekeringswetten voor gehuwden enerzijds en voor ongehuwden anderzijds aanvaardbaar verdeeld zijn.

Download:Volledig advies (1651 kB)

De slotsom is dat wijzigingen in de volksverzekeringen ten bate van de ongehuwden, hetzij grote technische moeilijkheden opleveren hetzij tot neveneffecten leiden die de positie van de ongehuwden uiteindelijk ongunstiger maken.
Ook moet het solidariteitsbeginsel van de sociale wetgeving niet uit het oog worden verloren. Voor zover een verbetering van de financiële positie gewenst zou zijn, kan deze naar het oordeel van de raad niet in de sfeer van de sociale verzekering worden verkregen. Indien men toch tot financiële tegemoetkomingen aan de ongehuwden wil overgaan, zal onderzocht moeten worden of deze op een andere wijze, bijvoorbeeld in de fiscale sfeer, tot stand kunnen worden gebracht.