Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies inzake het systeem van loonvorming

Advies inzake het systeem van loonvorming

Adviesnr. 1962/08 - 6 juli 1962

De raad erkent de ratio van het stelsel van centrale loonbeheersing als instrument van economische politiek, maar komt tot de slotsom dat advisering binnen dit kader niet mogelijk is.

Download:Volledig advies (1913 kB)

De raad adviseert de verantwoordelijkheid voor de loonvorming in handen te leggen van het georganiseerde bedrijfsleven.
Het gedetailleerde preventieve toezicht van de centrale overheid dient te worden beëindigd.
Overheidsingrijpen mag slechts in bijzondere omstandigheden.
Door de werking van vraag en aanbod kunnen zich feitelijke ontwikkelingen voordoen die structureel ongewenst zijn. Er kan zich bijvoorbeeld beloningsinflatie ontwikkelen.

De raad meent dat halfjaarlijkse overzichten en beschouwingen over de stand van de economische situatie van het land de betrokkenen het voor loononderhandelingen benodigde inzicht zullen geven. Deze halfjaarlijkse rapporten zullen een algemeen karakter hebben. Ook zullen zij moeten aangeven met welke kostenverhogingen in de volgende periode moet worden gerekend. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de regering tijdig voorgenomen kostenverhogende maatregelen bekend moet maken (bijvoorbeeld verhoging van huren en sociale premies).
De rapporten kunnen voor de regering van nut zijn in een overleg met de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. Zelfs een verdeeld rapport kan aanleiding zijn voor zo'n consultatie.

Het door de raad bepleite systeem van loonvorming legt medeverantwoordelijkheid op aan de centrale organisaties. Zij moeten met achterbannen in overleg treden om de algemene economische wensen te doen respecteren, in het advies aangeduid als een procedure van interne coördinatie. Om deze eigen verantwoordelijkheid inhoud te geven moet ook het toezicht op de concrete loonontwikkeling in handen komen van het georganiseerde bedrijfsleven. De Stichting van de Arbeid zal tot stand gekomen cao's moeten kunnen toetsen.