Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1956 | Advies inzake de bestedingen

Advies inzake de bestedingen

Adviesnr. 1956/08 - 28 november 1956

Het advies heeft betrekking op twee, nauw samenhangende vragen:
In hoeverre geeft de wijze waarop de verhouding van middelen en bestedingen in de Nederlandse economie zich in de laatste tijd ontwikkelt, aanleiding tot het nemen van corrigerende maatregelen;
In hoeverre is er, gezien de economische omstandigheden, aanleiding om de per 1 januari 1957 te heffen premie AOW niet volledig te compenseren.

Download:Volledig advies (1391 kB)

De raad pleit voor mindere groei van de bestedingen a 700 miljoen gulden. Gevolg voor de werknemers is dat 1,3% van de te betalen premie AOW niet wordt gecompenseerd. Voor werkgevers betekent dat 1,3% van de premieplichtige loonsom niet in de prijzen mag worden doorberekend.
De raad noemt een aantal maatregelen ter realisering van de bestedingsbeperking. Daarnaast is medewerking van de organisaties van werknemers en werkgevers vereist. Niet alleen voor een gezonde economie, maar ook omdat anders de gedachte verloren zou raken, dat voor een algemene ouderdomsvoorziening het gehele volk een bijdrage moet leveren. Dat zou de raad betreuren.