Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1951 | Advies inzake het ontwerp van wet tot regeling van de ziekenfondsverzekering (Ziekenfondswet)

Advies inzake het ontwerp van wet tot regeling van de ziekenfondsverzekering (Ziekenfondswet)

Adviesnr. 1951/05 - 4 december 1951

Advies over de ontwerp-Ziekenfondswet.

Download:Volledig advies (1115 kB)

De taak en samenstelling van de Ziekenfondsraad wordt in dit advies als één van de belangrijkste onderdelen van het wetsontwerp gezien.

Bij de Raad bestaan overwegende bezwaren tegen de invloed en het voorbehoud van een groot aantal bevoegdheden door de Centrale Overheid. In dit verband zou het naar het oordeel van de Raad wenselijk zijn, een aantal van deze bevoegdheden over te brengen naar de Sociale Verzekeringsraad en de Ziekenfondsraad. Deze constructie is in het advies nader uitgewerkt.
Voorts wordt in dit advies nader aandacht geschonken aan de voorgestelde samenstelling van de ziekenfondsbesturen. Met betrekking tot de vrijheid van de fondskeuze van de verzekerden, meent de Raad, dat deze voldoende in het wetsontwerp tot uiting komt.
De Raad heeft zich ook uitgesproken over de positie van ambtenaren in de ziekenfondsverzekering. De meerderheid van de Raad acht het onjuist en niet in het belang van een algemene regeling van het ziekenfondswezen, wanneer de ambtenaren buiten de werkingssfeer van de onderhavige wet zouden worden gehouden.
In het advies wordt tevens een aantal problemen behandeld in verband met de vrijwillige verzekering. Naar het oordeel van de raad dient een vrijwillige verzekering het karakter van een zelfstandige verzekering te behouden, zodat de premie voor deze verzekering door de fondsen zelf moet worden vastgesteld. Aan het beroepsrecht wordt in het advies ook een beschouwing gewijd, in welk verband door de Raad nadrukkelijk wordt aanbevolen, in de wet op te nemen een regeling van het beroepsrecht voor de verzekerden.