Advies Sociaal-economisch beleid 2002-2006 (02/08)

Een nieuw kabinet moet zich vooral gaan inzetten voor een grotere arbeidsparticipatie en een hogere arbeidsproductiviteit, vindt de SER.

De Sociaal-Economische Raad (SER) reageert met dit advies op de adviesaanvraag van 25 oktober 2001 over het sociaal-economische beleid op de middellange termijn 2002-2006. In deze adviesaanvraag constateert het kabinet dat de Nederlandse economie er in menig opzicht gunstig voorstaat, maar dat de vooruitzichten voor de korte termijn minder reden tot optimisme geven. Het kabinet doelt hierbij op de nasleep van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 alsook op afvlakkende conjuncturele ontwikkeling die zich ook daarvoor al in de wereldeconomie aftekende. In dit verband spreekt het kabinet zijn zorgen uit over de loon- en prijsontwikkeling.

De literatuurlijsten van de Scriptieservice zijn bijgewerkt tot 1 mei 2013. Sindsdien worden de lijsten niet meer geactualiseerd.

BRONNENLIJST

De vetgedrukte nummers tussen haakjes aan het eind van elke titel verwijzen naar de paginanummers van het advies.

SER-publicaties

 • SER-advies, publicatienr. 02/07 , Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling , Den Haag 2002 (11, 187, 233, 263)
 • SER-advies, publicatienr. 02/05 , Werken aan arbeidsgeschiktheid , Den Haag 2002 (58, 219, 237, 256)
 • SER-advies, publicatienr. 02/04 , Nationale CO2-Emissiehandel in Europees perspectief , Den Haag 2002 (261)
 • SER-advies, publicatienr. 02/03 , Steden op koers , Den Haag 2002 (170, 260)
 • SER-advies, publicatienr. 02/02 , EU en de vergrijzing , Den Haag 2002 (11, 35, 60, 201, 239)
 • SER-advies, publicatienr. 01/08 , Nationaal Milieubeleidsplan 4 , Den Haag 2001 (138, 165, 173, 260)
 • SER-advies, publicatienr. 01/07 , Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening , Den Haag 2001 (259)
 • SER-advies, publicatienr. 01/05 , Natuur voor mensen, mensen voor natuur , Den Haag 2001 (259)
 • SER-advies, publicatienr. 01/04 , Arbeidsmobiliteit in de EU , Den Haag 2001 (59)
 • SER-advies, publicatienr. 01/03 , Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 , Den Haag 2001 (167, 169, 171, 172, 174, 259)

 • SER-advies, publicatienr. 01/01 , Koers BVE , Den Haag 2001 (152, 257)
 • SER-CSED-rapport, Levensloopbanen: gevolgen van veranderende arbeidspatronen , Den Haag 2001 (37, 48, 151, 154, 238)
 • SER-briefadvies Globalisering , Den Haag 2001 (14, 235)
 • SER-advies, publicatienr. 00/12 , Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen , Den Haag 2000 (37, 228)
 • SER-advies, publicatienr. 00/10 , Toekomstgericht woonbeleid , Den Haag 2000 (105)
 • SER-advies, publicatienr. 00/09 , Meerjarennota Emancipatiebeleid , Den Haag 2000 (58, 237)
 • SER-advies, publicatienr. 00/08 , Sociaal-economisch beleid 2000-2004 , Den Haag 2000 (10, 11, 13, 14, 69, 76, 79, 118, 138, 151, 201, 203, 212, 219, 233, 251, 252, 255, 260)
 • SER-advies, publicatienr. 00/06 , Emissiehandel in klimaatbeleid , Den Haag 2000 (169, 261)
 • SER-advies, publicatienr. 00/03 , Kansen geven, kansen nemen : bevordering arbeidsdeelname etnische minderheden , Den Haag 2000 (58, 237)
 • SER-advies, publicatienr. 99/18 , Bevordering arbeidsdeelname ouderen , Den Haag 1999 (61, 237)
 • SER-advies, publicatienr. 99/12 , Markt en overheid , Den Haag 1999 (74)
 • SER-advies, publicatienr. 99/01 , Doorberekening van maatschappelijke kosten bij verkeer en vervoer , Den Haag 1999 (169)
 • SER-advies, publicatienr. 98/13 , Sociale zekerheid en gezondheidszorg , Den Haag 1998 (179)
 • SER-advies, publicatienr. 97/12, De particuliere sector in internationale samenwerking , Den Haag 1997 (235)
 • SER-advies, publicatienr. 97/05, Werken aan zekerheid I , Den Haag 1997 (228)
 • SER-advies, publicatienr. 97/05, Werken aan zekerheid II , Den Haag 1997 (37, 79)
 • SER-advies, publicatienr. 96/05, Sociaal-economisch beleid 1996-2000 , Den Haag 1996 (11, 126)
 • CED, Arbeidsmarkt, informatietechnologie en internationalisering , Den Haag, SER 1996, (160)
 • SER-advies, publicatienr. 92/15, Convergentie en overlegeconomie , Den Haag 1992 (10, 11)


Kamerstukken

 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 21 501-18, nr. 147, Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (91)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, Vaststelling begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 , 26 800 XV, nr. 72 (88)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, Kamerstukken 27 467, nr. 1 Ondernemen tegen Armoede , (235)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, Kamerstukken 28 000 nr. 1 Miljoenennota 2002 , (204, 205)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 001, nr. 2, Sociale Nota , (79, 89, 91, 237)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 050 Wet Markt en Overheid (150)
 • Staatsblad 2001, nr. 624, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen , (66)


EG-documenten

 • Economic Policy Cie. van de ECOFIN , Report on research and development , Brussel 2002, (145, 158, 162, 164)
 • Economisch en Sociaal Comité, Advies over het “Europees Handvest voor het kleinbedrijf” , Brussel 2001 (28)
 • Europese Commissie, Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten , Brussel 2001, COM(2001) 512 (79)
 • Europese Commissie, European Competitiveness Report 2001 , Brussel 2001, (158)
 • Europese Commissie, 2001 Innovation Scoreboard , Commission Staff Working Paper SEC (2001) 1414, Brussel 2001, (138, 139)
 • Europese Commissie, Jaarverslag over uitvoering van het “Europees Handvest voor het kleinbedrijf” , Brussel 2001 (28)
 • Europese Commissie, The Lisbon Strategy: making change happen , Communication from the Commission tot the Spring European Council in Barcelona, Brussel 2002, (133)
 • Europese Commissie, Toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen specialisatieovereenkomsten , Verordening (EG) nr. 2658/2000, (163)
 • Europese Commissie, Toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten. , Verordening (EG) Nr. 2659/2000, (163)
 • Europese Raad van Barcelona, Conclusies van het voorzitterschap , (137)
 • Europese Raad van Göteborg, Conclusies van het voorzitterschap , Göteborg 2001, (137)


Tijdschrift- en krantenartikelen

 • ABN-AMRO, Structurele hervorming van de Europese Arbeidsmarkten,
  In: Economisch Perspectief (2000) november (27)
 • Arbeidsbureau Nederland, ‘Aantal vacatures stabiliseert’,
  In: Arbeidsmarkt Journaal (2001) november (50)
 • Barber, T., High economic growth targets partly to blame,
  In: Financial Times , 31 januari 2002, (221)
 • Bergh, J. C. J. M. van den, Economie van klimaatbeleid en alternatief,
  In: ESB , 2002, 8 maart pp. 184-187, (168)
 • Boerdam, A. A. [et al.], Steeds meer bedrijven leiden hun werknemers op,
  In: Sociaal-Economische Maandstatistiek , (2001) pp. 21-29, (154)
 • Bovenberg, A. L., Hoe houden we de pensioenpolder droog? Uitdagingen voor pensioenfondsen op de drempel voor de 21e eeuw,
  In: OcfeB Research Memorandum 0106 Rotterdam 2001 (37)
 • Brynjolfsson, E. [et al.], Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance,
  In: Journal of Economic Perspectives , (2000) p. 25, (160)
 • Bijwaard, G., Het lokale armoedebeleid,
  In: Vrooman [et al.] Balans van het armoedebeleid : vijfde jaarrapport en sociale uitsluiting, Amsterdam 2000 , (90)

 • Commissie-Van Thijn, Privatisering en de hervorming van de publieke sector,
  In: Socialisme en Democratie , (2002) 1, pp. 16-27, (189)
 • Cornet, M. [et al.], The location of R&D in the Netherlands,
  CPB-document no. 14 , Den Haag 2001 (24)
 • Cörvers, F. [et al.], Knelpunten blijven, ondanks daling groei,
  In: ESB (2001) 14 december (53)
 • Donders [et al.], Arbeidsinkomensquote en economische activiteit,
  In: Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, Preadviezen 1995 (34)
 • Dijkhuizen, C. van [et al.], Stabiel en Duurzaam begroten,
  In: Openbare Uitgaven , (2001) nr. 4 pp. 104-105 (218)
 • Ewijk, C. van [et al.], Nieuwe uitdagingen voor het beleid,
  In: Maandschrift Economie (2000) februari (27)
 • Gradus, R. [et al.], Werkgelegenheid blijft beste remedie tegen armoede,
  In: Openbaar bestuur , (2002) februari (50)
 • Haffner, R. [et al.], De ladder van het concurrentiebeleid,
  In: ESB (1998) pp. 812-816, (189)
 • Hollanders, H., Minder fundamenteel onderzoek,
  In: ESB (2001), pp. 212-214, (143)
 • Klauw, B. van der [et al.], Goed beleid begint met goede toetsing,
  In: ESB (2001) 23 november, (185)
 • Kolnaar, A. H. J., Vergrijzing en staatsschuld,
  In: Maandschrift Economie , (2002) 4 pp. 122-145, (216)
 • Leij, R. de,Vertrouw het poldermodel,
  In: De Volkskrant 7 januari 2002 (38)

 • McKinsey Global Institute , ‘Banking: The IT-paradox,
  In: The McKinsey Quarterly, (2002) 1, (128)
 • Noordam, F. M.., Sociale Zekerheid en individuele verantwoordelijkheid,
  In: C. J. Loonstra e.a., Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996 , Deventer 1999 (75)
 • Reininga, F. K., Het begrotingsbeleid en de reële uitgavenkaders,
  In: Openbare Uitgaven , (1999) 3, (223)
 • Rooij, M. van [et al.], Het komende decennium,
  In: ESB , (2002) 11 januari (41)
 • Teulings, C., Privatisering in het tijdsgewricht van recollectivisering,
  In: Maandschrift Economie , (2001), pp. 262-281, (189, 196)
 • Trommel, W. [et al.], Marktwerking in de publieke sector,
  In: Beleid en Maatschappij , (2001) 3 pp. 130-138, (189, 192)
 • Wolff, C. J. de, Scholingsbeleid mag effectiever,
  In: ESB , (2001), 11 mei (155)


Boeken en overige publicaties

 • Allers, M. A. [et al.] Armoedeval : is ontsnappen mogelijk? , COELO/SGBO 2000, (90)
 • Allers, M. [et al.] Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval , Den Haag: Elsevier 2000, (93)
 • AWT, Handelen met kennis: universitair octrooibeleid omwille van kennisbenutting , AWT-advies nr. 46, Den Haag 2001, (145)
 • Bovenberg, A. L., Naar een duale vlaktaks?
  In: Er zal geheven worden! , Opstellen aangeboden aan prof, dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Deventer: Kluwer 2001, (103)
 • Canton, E., Higher Education, getting the incentives right , Den Haag, CPB 2001, (153)
 • CBS, Aantal vacatures gedaald , persbericht 16 januari 2002, (50)
 • CBS, Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig , persbericht 7 februari 2002 (49, 50)
 • CBS, Conjunctuurbericht , Voorburg/Heerlen februari 2002, (19)
 • CBS, Conjunctuurbericht , Voorburg/Heerlen september 2001, (20)
 • CBS, Kennis en economie 2001 , Voorburg, 2001, (146)
 • CBS, Werken en leren 2001-2002 , Alphen aan den Rijn 2001, (49)
 • CBS Statline, Statistiek personenvervoer , (131)
 • CDA, Gericht en rechtvaardig: een christen-democratische oplossing voor de armoedeval , Den Haag 2000, (105)
 • Commissie Andriessen, Slim Graafwerk; samen werken aan glasvezel in de wijk , Den Haag 2001, (175)
 • CPB, Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006 , CPB-document nr. 3, Den Haag 2001, (217)
 • CPB, Centraal Economisch Plan 2002 , Den Haag 2002, (18, 20, 21, 22, 23, 33, 127, 134, 216)
 • CPB, De commerciële dienstverlening , Den Haag 2002, (128)
 • CPB, An earned income tax credit in the Netherlands: Simulations with the MIMIC-model , Research Memorandum , nr. 150, Den Haag 1999, (112)
 • CPB [et al.], Economie, energie en milieu : een verkenning tot 2010 , Den Haag 2002, (25, 207)
 • CPB, Economierapportage december 2001 , Den Haag, 2001, (18)
 • CPB, Economische Verkenning 2003-2006 , Den Haag, 2001, (38, 39, 42, 52, 130, 134, 179, 210, 217, 227, 230, 234)
 • CPB, Economische verkenning voor de volgende kabinetsperiode , Den Haag 1997, (39)
 • CPB, Keuzes in kaart 2003-2006: Economische effecten van acht verkiezingsprogramma’s , Den Haag 2002, (218)
 • CPB, Macro Economische Verkenning 2002 , Den Haag 2001, (24, 29, 31)
 • CPB [et al.], Mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen: analyse ten behoeve van de Verkenning Economische Structuur , CPB-document no. 012, Den Haag 2001, (131, 132, 168, 176)
 • CPB, De pijlers onder de kenniseconomie : opties voor institutionele vernieuwing , Den Haag 2002, (140, 142, 146, 147, 151, 152, 158)

 • Dagevos, J. M., De rafelrand van de arbeidsmarkt : dynamiek in het laagste segment en arbeidskansen van allochtonen , Assen: Van Gorcum 1995, (52)
 • FNV, Gemeente wees minimaal sociaal 2001 , Amsterdam 2002, (93, 105)
 • Gorter, J. [et al.], Capital income taxation in Europe: trends and trade-offs , Den Haag: SDU 2001 (31)
 • Graafland, J. J. [et al.], MIMICing tax policies and the labour market , Elsevier 2001, (67, 112)
 • Guellec, D. [et al.], R&D and productivity growth: panel data analysis of 16 OECD countries , OESO-STI Working Paper, Parijs: OESO, 2001, (143)
 • IMD, The World Competitiveness Yearbook , Lausanne 2001, (23)
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2001-2002 , Davos 2002, (23)
 • Imhoff, E. van, Bevolkingsveroudering en de arbeidsmarkt in Europa, inleiding op het NVD-SER-congres ‘Donkere Wolken boven Sociaal Europa?’, Den Haag: NIDI 2001 (34)
 • Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringssysteem van de Algemene bijstandswet, Financieringssysteem van de Algemene bijstandswet , Den Haag 1996 (100)
 • Interdepartementale commissie Harmonisatie Inkomensafhankelijke regelingen, Armoede en armoedeval , Den Haag 1997 (103, 104)
 • Janssen, M. M. [et al.], Ik ga niet betalen om te werken , Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Breukelen, Nyfer 2001 (51, 90)
 • Jehoel-Gijsbers, G. [et al.], Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers , SCP werkdocument 75, Den Haag: SCP 2001, (50, 52)
 • Johansson, P. [et al.], The effect of increased employer contracts within a labour market training program , IFAU Working paper nr. 10 2000, (71)
 • Kox, H., Growth challenges for the Dutch business industry : international comparison and policy issues , Den Haag: CPB 2002, (134)
 • Liefboer, A.C. [et al.], Levenslopen in verandering, een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 , WRR Voorstudie V107, Den Haag: WRR 2000, (65)
 • LISV, Werkhervattingskansen oudere werklozen , Amsterdam 2001 (63)

 • Min. AZ, Regeerakkoord 1998 , Den Haag 1998 (79)
 • Min. EZ, Bouwstennotitie breedband , Den Haag 2001, (132, 175, 177, 178)
 • Min. EZ, De digitale delta: Nederland oNLine , Den Haag 1999, (175)
 • Min. EZ, ICT vestigingsklimaat ‘een internationale benchmarkstudie’: eindrapportage , Den Haag 2001 (29, 159)
 • Min. EZ, MEET: monitoring en effectmeting van het EZ technologie-instrumentarium , Den Haag, 2000, (158, 182, 186)
 • Min. EZ, Naar een hoogwaardige en duurzame kenniseconomie : verkenning economische structuur , Den Haag 2001, (169)
 • Min. EZ, De ondernemende samenleving , Den Haag 1999, (156)
 • Min. EZ, Toets op het concurrentievermogen 2002 , Den Haag 2002 (29, 185)
 • Min. Fin., Belastingen en premies: een verkenning naar nieuwe mogelijkheden vanuit het belastingstelsel 2001 , Den Haag 2001, (105, 238)
 • Min. Fin., Deelrapportage Arbeidsmarkt en armoedeval , Den Haag 2001 (84, 111)
 • Min. Fin., Verbreding en verlichting: rapport van de Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief (29, 31)
 • Min. OCW, Grenzeloos leren , Zoetermeer, 2001, (146)
 • Min. OCW, Voortgangsrapportage wetenschapsbeleid 2002 , Den Haag 2001, (148)
 • Min. SZW, Aan de slag: eindrapport van de werkgroep Toekomst van het arbeidsmarktbeleid , Den Haag 2001 (66, 67, 69, 71, 76, 99)
 • Min. SZW [et al.], Agenda voor de toekomst 2001-2004 , Den Haag 2001 (87)
 • Min. SZW [et al.], Arbeidsvoorwaardenontwikkelingen in 1999 , Doetinchem 2001 (67)
 • Min. SZW, De armoedeval, analyse en oplossingen, Rapport van de werkgroep Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen , Werkdocument 152, Den Haag 2000 (82, 83, 85, 86, 93, 102, 103)
 • Min. SZW, In goede banen Den Haag 2000 (90)
 • Min. SZW, Kabinet wil toelatingsprocedures voor kenniswerkers versnellen , persbericht 1 mei 2002 (60, 239)
 • Min. SZW, Nationaal Actieplan 2001 , Den Haag 2001 (55)
 • Min. SZW, De Nederlandse verzorgingsstaat: sociaal beleid en economische prestaties in internationaal perspectief , Den Haag 2000, (185)
 • Min. SZW, Sociaal digitaal, een verkenning van gevolgen en mogelijkheden van ICT voor werk, inkomen en sociale zekerheid , Den Haag 2002 (53)
 • Min. V&W, Van A naar Beter. Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 , Den Haag, 2000, (168, 170, 249)

 • MKB-Nederland, Vernieuwd ondernemen in de 21e eeuw , Discussienota, Delft 2001 (58)
 • McKinsey Global Institute, US Productivity Growth 1995-2000: Understanding the contribution of information technology relative to other factors , Washington D.C. 2001, (124)
 • NEI, Werkgelegenheidseffecten van de SPAK en de VLW , Rotterdam 1999, (68)
 • Nelissen, J. H. M., Bevordering arbeidsparticipatie ouderen , Den Haag: Elsevier 2001, (64)
 • OECD, Economic Growth in the OECD area, working paper no. 248 , Parijs 2000, (120)
 • OECD, Economic surveys 2001-2002 : the Netherlands , Parijs 2002, (27, 28, 50, 123, 127, 154, 158)
 • OECD, The new economy: beyond the hype , Parijs 2001, (118, 128)
 • Porter, M. E., Innovation Lecture 2001 , Den Haag 2002, (164)
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat, Orkestreren op maat; advies over technologische vernieuwing: de rol van het ministerie van Verkeer en Waterstaat , Den Haag, 2001, (173)
 • ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2006 , ROA-R-2001/8, Maastricht 2001 (53, 54, 238)
 • RWI, Beleidskader werk en inkomen 2002 , Den Haag 2002 (63, 70, 238)
 • Schuurman, A. M. [et al.], Moeite met de markt , Breukelen, Nyfer 1999, (182, 197)
 • SCP, Armoedemonitor 2001 , Den Haag 2001 (80)
 • SCP, Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief , Den Haag 2001, (185, 186)
 • SCP, Ontwikkelingen en reïntegratie van uitkeringsontvangers , werkdoc. nr. 75, Den Haag 2001 (71)
 • SCP, De sociale staat van Nederland 2001 , Den Haag 2001, (182, 183)
 • SEO, Marktwerking en productiviteit , Amsterdam 2001, (133)
 • Sectorbestuur Onderwijsmarkt, Agenda 2006: inzet sociale partners onderwijs , Den Haag 2002, (151, 238)
 • SGBO, Armoede en activering , Den Haag 2000, (90, 94, 95, 96)
 • Stichting van de Arbeid, Er is meer nodig, aanbevelingen voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 2001 , publicatienr. 01/01, Den Haag 2001, (57, 236)
 • Stichting van de Arbeid, Naar arbeidsvoorwaarden op maat , publicatienr. 1/99, Den Haag 1999, (161)
 • Stichting van de Arbeid, Verklaring ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenoverleg 2000/2001, Publicatienr. 9/99, Den Haag 1999, (57)
 • Studiegroep Begrotingsruimte, Op weg naar begrotingsevenwicht , Den Haag: Ministerie van Financiën 1997, (222)
 • Studiegroep Begrotingsruimte, Stabiel en duurzaam begroten , Den Haag 2001, (213, 222, 223, 226)
 • Theeuwes, J. , Toekomst van de arbeidsmarkt , Den Haag: Elsevier 2001, (53)
 • Trommel, W., ICT en Nieuwe Arbeidspatronen , Rathenau Instituut Werkdocument no. 72., Den Haag 1999, (161)
 • VNO-NCW [et al.], Investeren in kennis , Den Haag 2001, (148)
 • Werkgroep Arbeidsmarktknelpunten Collectieve Sector, De arbeidsmarkt in de collectieve sector , Den Haag, Min. BZK, 2002, (187, 188)
 • Wiel, H. P. van der, Does ICT boost Dutch productivity growth , CPB Document no. 16, Den Haag 2001, (123, 124)
 • Wiel, H. P. van der, Innovation and productivity in services , CPB Document, Den Haag 2001, (129)
 • Winden, P. J. van [et al.], Krapte op de arbeidsmarkt; werkgeversreacties , Den Haag: SDU 2001 (58)
 • Wolfson, D. J., Theorie en toepassing van de economische politiek , Bussum: Coutinho 2001, (171)
 • WRR, Het borgen van publiek belang , Den Haag 2000, (181, 193)
 • WRR, Van oude en nieuwe kennis: de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid , Den Haag 2002, (148)