Werken aan arbeidsgeschiktheid (02/05)

In dit advies geeft de raad zijn visie op de toekomstige inrichting van de wettelijke regelingen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, sociale partners en individuele werkgevers en werknemers. De raad formuleert een pakket van voorstellen dat de volgende componenten bevat:

 • verdere concretisering van beleid gericht op preventie en begeleiding van ziekteverzuim, met name op het niveau van de arbeidsorganisatie;
 • verlenging (en flexibilisering) van de periode van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot in beginsel twee jaar;
 • beperking van de toegang tot de nieuwe WAO tot alleen werknemers die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn; hierdoor vermindert het aantal personen dat wordt belast met een ‘WAO-etiket’ aanzienlijk (naar verwachting tot 25 procent van de jaarlijkse instroom);
 • invoering van een wettelijke loonaanvullingsregeling voor werknemers met substantiële arbeidsbeperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen; deze wettelijk verplichte regeling wordt uitgevoerd in de private sector en leidt ertoe dat arbeidsdeelname voor zowel werknemer als werkgever lonend is;
 • werknemers met lichte arbeidsbeperkingen voor wie geen inkomensregeling geldt, blijven zoveel mogelijk in dienst, hetzij van de werkgever, hetzij van een andere werkgever;
 • een adequaat reïntegratiebeleid

De literatuurlijsten van de Scriptieservice zijn bijgewerkt tot 1 mei 2013. Sindsdien worden de lijsten niet meer geactualiseerd.

BRONNENLIJST

De vetgedrukte nummers tussen haakjes aan het eind van elke titel verwijzen naar de paginanummers van het advies.

SER-publicaties

 • SER-advies, publicatienr. 02/02 , EU en vegrijzing , Den Haag : SER, 2002 (214)
 • SER-advies, publicatienr. 02/01 , Aanvullend advies nieuwe pensioenwet , Den Haag : SER, 2002 (160)
 • SER briefadvies, Wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte , Den Haag 18 mei 2001 (44)
 • SER, CSED, Levensloopbanen : gevolgen van veranderende arbeidspatronen , Den Haag : SER, 2001 (103)
 • SER-advies, publicatienr. 00/11 , De winst van waarden , Den Haag : SER, 2000 (78)
 • SER-advies, Publicatienr. 00/08 , Sociaal-economisch beleid 2000-2004 , Den Haag : SER, 2000 (24, 29, 59, 74, 75, 86, 143, 173, 174)
 • SER-advies, publicatienr. 99/18 , Bevordering arbeidsdeelname ouderen , Den Haag : SER, 1999 (80, 153)
 • SER-advies, publicatienr. 99/05 , Structuur uitvoering werk en inkomen , Den Haag : SER, 1999 (39, 173)
 • SER-advies, publicatienr. 98/13 , Sociale zekerheid en gezondheidszorg , Den Haag : SER, 1998 (93)
 • SER-advies, publicatienr. 98/12 , Organisatie uitvoering sociale verzekeringen , Den Haag : SER, 1998 (39)
 • SER-advies, publicatienr. 97/35, Tweedelijnsinfrastructuur arbeidsomstandigheden , Den Haag : SER, 1997 (105)
 • SER-advies, publicatienr. 97/14, Gelijke behandeling gehandicapten , Den Haag : SER, 1997 (44)
 • SER-advies, publicatienr. 97/07, (Re)ïntegratie arbeidsgehandicapten , Den Haag : SER, 1997 (38)
 • SER-advies, publicatienr. 97/03, Heroriëntatie arbobeleid en Arbowet , Den Haag : SER, 1997 (87)
 • SER-advies, publicatienr. 95/05, Kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO , Den Haag : SER, 1995 (38, 71, 75, 76, 152)
 • SER-advies, publicatienr. 94/09, Regionalisering van de uitvoeringsorganisatie werknemersverzkeringen, Den Haag : SER, 1994 (39, 76)
 • SER-advies, publicatienr. 92/15, Convergentie en overlegeconomie , Den Haag : SER, 1992 (75)
 • SER-advies, publicatienr. 91/15, Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid , Den Haag : SER, 1991 (37, 38, 75)

Kamerstukken

 • Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 678 nr. 37a, Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) , (113, 117)
 • Eerste Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 25 900, nr. 87b, Notitie overgangsrecht in de sociale zekerheid , (194)
 • Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002, Handelingen 27 november 2001 , (108)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 219, nrs. 1-3, Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting in socialeverzekeringswetten) , (149)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 169, Wetsontwerp gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte , (44)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 159, Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) , (43)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 873, Wetsontwerp eigenrisicodragen Ziektewet , (44)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 826, Wijziging van artikel 670 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek , (119)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 678, nr. 13, Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) , (116)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 678, nr. 3, Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) , (201)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 588, nr. 3, Wet SUWi , (161)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 400, nr. 46, Nota over de toestand van 's Rijks Financiën , (153)
 • Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 046, nr. 1, Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers , (153)
 • Staatsblad, 2000, nr. 307, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 8 juli 2000 (130)

Tijdschriftartikelen

 • Arbeidsvoorziening, Ontslagstatistiek 2000,
  In: Arbeid integraal (2001) 4 (okt) (120)
 • Bruinsma, H. en H. de Jongh, Werkenden in de WAO,
  In: ESB 25-02-2000 (47)
 • Westerlaken, A., De slag wordt gewonnen op microniveau,
  In: Arbo Magazine feb. 2000 (94)
 • Staatscourant , 22 december 2000, nr. 249 (160)
 • Wijziging ontslagbesluit,
  In: Staatscourant 15 maart 2002 (113, 114)

Boeken en overige publicaties

 • Arbeidsinspectie, Najaarsrapportage CAO-afspraken 2001 , Den Haag 2001 (262)
 • Arents, M. [et al.], Benefit dependency ratios : an analysis of nine European countries, Japan and the US , 2000 (67)
 • AZAFA, Beheersing van ziekteverzuim en WAO-instroom in de uitzendbranche , Badhoevedorp 2002 (183)
 • Asscher-Vonk, I.P., De zieke werknemer , Deventer 1999 (116)
 • Bergsma, E.N., Uitkeren of reïntegreren , Zoetermeer : Ctsv, 2001 (141)
 • Besseling, J.J.M., [et al.], Van T.A.V. tot REA : bedrijfsbeleid en verzuim , Den Haag 1999, (72)
 • BOA, i.s.m. Platform Reïntegratie STECR, Enquête , september 2001 (91)
 • Bont, A.A. de, [et al.], In de spreekkamer van de verzekeringsarts : een onderzoek naar het verzekeringsgeneeskundig deel van de WAO-claimbeoordeling , Zoetermeer : Ctsv, 2000 (144)
 • Bosselaar, H., F. Reijenga, Koplopers in disability management : onderzoeksverslag in het kader van het project 'Succesfactoren voor disability management' in opdracht van het min. van SZW , TNO rapport september 2000 (102)
 • Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk, Notitie WAO-discussie laat kansen liggen , november 2001 (91, 94)
 • Commissie Arbeidsongeschiktheid (Commissie-Donner II), Werk maken van arbeidsongeschiktheid , (44, 52, 57, 62, 65, 66, 126, 128, 130, 131, 133, 143, 146, 194, 196)
 • Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (Commissie-Donner I), Leidraad aanpak verzuim om psychische redenen , november 2001 (24, 43, 97, 127)
 • Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (Commissie-Donner I), Implementatieplan bij leidraad verzuim om psychische redenen , februari 2002 (24, 43, 100, 127)
 • Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (Commissie-Donner I), Tweede tussenrapport , januari 2002 (95, 96, 97, 133, 197)
 • CPB, Analyse van het SER-advies ‘Werken aan arbeidsgeschiktheid’ , Den Haag 2002, CPB-notitie 02/28, (27, 171, 212, 215, 223, 274)
 • CPB, Economische verkenning 2003-2006 , Den Haag 2001 (214)
 • Cruchten, J.M.J. van [et al.], Arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 1996-1996 (47)
 • Ctsv, De uitvoering van de WAO door USZO , Zoetermeer 2001 (139, 141)
 • Deursen, C.G.L., Claimbeoordeling WAO : het handelen van verzekeringsartsen in de praktijk , Amsterdam : Lisv, 1999 (137, 139, 145)
 • Evers, C.W.J., [et al.], De realiteit : integrale rapportage evaluatie Wet Rea , Den Haag 2001 (173)
 • FME-CVM, AWVN, VNO-NCW, Weer aan het werk : de nieuwe rol van de werkgever bij reïntegratie , Den Haag 2001 (43, 110)
 • Groothoff, J.W., Reïntegratie , oratie Groningen 22 januari 2002 (92)
 • Lisv, Juninota financiële ontwikkeling Lisv-fondsen 2001-2002 2001 (53)
 • Lisv, Kroniek van de sociale verzekeringen 2000 , Amsterdam 2001 (50)
 • Lisv, Kroniek van de sociale verzekeringen 1999 , Amsterdam 2000 (58)
 • Lisv, Kwartaaloverzicht arbeidsongeschiktheid, 1e t/m 4e kwartaal 2000 , mei 2001 (47, 59)
 • Lisv, Notitie tweede analyse lasten WAO-cohort , (63)
 • Lisv, Ontwikkeling arbeidsongeschiktheid : jaaroverzichten 2000 (44, 48, 55, 61)
 • Lisv, Ontwikkeling arbeidsongeschiktheid : jaaroverzichten 1999 (44, 48, 59)
 • Lisv, Trendrapportage arbeidsongeschiktheid 2001 (44, 47, 55, 56, 57)
 • Lisv, WAO-instroom en bedrijfsgrootte , Amsterdam 2000 (56, 57)
 • Meershoek, A., [et al.], Zicht op reïntegratie : een onderzoek naar de uitvoering van de poortwachtersfunctie , Zoetermeer : Ctsv, 2000 (141)
 • Min. SZW, Brief m.b.t. SZW-scenarioberekeningen Donner , 26 juni 2001 (202)
 • Min. SZW, Concept-ministeriële regeling Procesgang eerste ziektejaar , 19 december 2001 (117)
 • Min. SZW, De Nederlandse verzorgingsstaat , Den Haag 2000 (66)
 • Min. SZW, Notitie van 7 september 2001 , (68, 70)
 • Min. SZW, persbericht 02/030 , Den Haag 2002 (44)
 • Min. SZW, Sociale Nota 2002 , (104, 106, 210, 272)
 • Min. SZW, Sociale Nota 2001 , (67, 69)
 • Min. SZW, Sociale Nota 2000 , (213, 274)
 • Min. SZW, Verkenning levensloop : beleidsopties voor leren, werken, zorgen en wonen , Den Haag 2002 (103)
 • Min. SZW, Het WAO-probleem : een historische analyse (59)
 • Mullenders, P., Standaardrapportage : de rol van de standaard “Geen duurzaam benutbare mogelijkheden” in de rapprtage van verzekeringsartsen , Zoetermeer : Ctsv, 2000 (137, 139, 145)
 • NVAB, Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten , (133)
 • Nyfer, Een advies met prikkels en stekels : een commentaar op de SER-voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid , Breukelen 2002 (27, 107, 167, 168)
 • Nyfer, Enkeltje WAO : de gebrekkige begeleiding van werknemers met psychische klachten tijdens het eerste ziektejaar , Breukelen 2001 (44, 72, 88)
 • Nyfer, Financiële prikkels en organisatorische maatregelen : een commentaar op de SER-voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid , Breukelen 2002 (107, 127, 133, 134, 167, 168, 213, 217, 218)
 • Research voor Beleid, Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekten , Leiden 2001 (228)
 • SCOSZ, Sociale-zekerheidsrecht en overgangsrecht , Deventer 1995 (195)
 • Senden, Th. F., Arbeids(on)geschiktheid : wat kunnen artsen doen?, In: Kirkels, V.G.H.J. (red.), Arbeidsongeschiktheid en onze verantwoordelijkheid , Amsterdam 1997 (92)
 • Sonsbeek, J.M. van en J.H. Schepers, Evaluatie arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimmaatregelen , 2001 (44)
 • Sparrius, C.F., De verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers , Maastricht 2001 (37)
 • Stichting van de Arbeid, Agenda 2000 : agenda voor het cao-overleg in de komende jaren , publicatienr. 13/97, Den Haag 1997 (105)
 • Stichting van de Arbeid, Druk werk ?! : omgaan met werkdruk en stress , Den Haag 2000 (105)
 • Stichting van de Arbeid en Brancheorganisatie Arbodiensten, ‘En morgen gezond weer op! ; over gezondheidsbeleid in ondernemingen en de relatie tussen onderneming en arbodienst , Den Haag 2002 (106)
 • Stichting van de Arbeid, Nota ‘beperking ziekteverzuim en instroom in de WAO’ , publicatienr. 5/99, Den Haag 1999 (49, 88, 89, 93, 104, 105, 106, 107)
 • UWV, Kerncijfers werknemersverzekeringen december 2001 , persbericht van 27-02-2002 (45, 47)
 • VNO-NCW, Gezondheidsmanagement rendeert : het belang van gezondheidsbeleid in ondernemingen , Den Haag 2000 (100)
 • Veerman, T.J. en J.J.M. Besseling, Prikkels en privatisering, integrerende rapportage evaluatie wetgeving rond ziekteverzuim, WAO en reïntegratie , Leiden 2001 (37, 44)
 • Veerman, T.J. [et al.], Sectoranalyse WAO 1999 , Leiden 2001 (184)