Home | Actueel | Werkprogramma | Verkenning zzp’ers en pensioen

Verkenning zzp’ers en pensioen

In Nederland wordt gediscussieerd over een toekomstbestendig pensioenstelsel. De eerdere advisering en verkenning in het kader van de Nationale Pensioendialoog richten zich vooral op werknemers. In de in mei 2016 gepubliceerde Verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling kondigde de SER aan dat hij in de komende maanden het vraagstuk betreffende zzp’ers en pensioen in verkennende zin zal oppakken. 

Huishoudens met zelfstandigen blijken over het algemeen minder pensioen op te bouwen dan werknemers. Zzp’ers vormen echter een heterogene groep arbeidskrachten, die sterk in hun pensioensituatie en pensioenbehoefte verschillen. De technische verkenning is erop gericht dit zo goed mogelijk in beeld te krijgen. 

Taakopdracht

Een werkgroep van de SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel is bezig het vraagstuk betreffende zzp’ers en pensioen nader te verkennen. Het gaat om:

  • het in kaart brengen van de pensioensituatie van verschillende groepen zzp’ers, zo mogelijk op basis van aanvullend onderzoek; 
  • het inventariseren van de pensioenbehoeften van deze groepen zzp’ers; 
  • het inventariseren van eventuele knelpunten die zzp’ers ervaren; 
  • het verkennen van oplossingsrichtingen die dergelijke knelpunten verminderen dan wel wegnemen. 

Het betreft een technische verkenning waarbij feiten en cijfers worden gepresenteerd en een overzicht wordt gegeven van eventuele knelpunten en oplossingsrichtingen. In aansluiting op het eerdere pensioenadvies en de eerdere verkenning van de SER, ligt het accent op het ouderdomspensioen van zzp’ers.

De informatie die de technische verkenning oplevert, wordt benut voor andere SER-trajecten.
Onderzoek dat t.b.v. de verkenning is uitgevoerd, is verschenen als Netspar-publicatie “Zicht op zzp-pensioen”.

voorbereid door: Werkgroep zzp’ers en pensioen
voorzitter: prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
secretaris: dr. G. (Gerard) van Essen (E-mailformulier)
Samen wandelen. Jong en oud.
Alles over het thema