Home | Actueel | Werkprogramma | Zieke Werkenden en Langdurig Werklozen

Zieke Werkenden en Langdurig Werklozen

Achtergrond

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 18 december 2015 een adviesaanvraag naar de SER gestuurd, die bestaat uit twee onderdelen: langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte. Het eerste onderdeel is een gevolg van de motie Ester over langdurige werkloosheid die op 14 november in de Eerste Kamer is aangenomen. Het tweede onderdeel vloeit voort uit een debat in de Tweede Kamer, naar aanleiding van o.a. het voorstel van Kamerlid Heerma, tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van SZW.

Vraagstelling

Langdurige werkloosheid

Circa 600.000 mensen zijn werkloos, waarvan 4 op de 10 langdurig. Ouderen zijn binnen de groep langdurige werklozen oververtegenwoordigd: de langdurige werkloosheid is onder ouderen bijna 5 procent, tegenover 3 procent onder de hele beroepsbevolking. Langdurige werkloosheid is een ernstig probleem: het heeft een grote negatieve sociale impact en het verlaagt de kans op werk. De minister vraagt de SER advies uit te brengen over de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden, en zich daarbij te richten op: een analyse van de problematiek, de belangrijkste knelpunten voor het terugdringen van langdurige werkloosheid en het aanreiken van oplossingsrichtingen die de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden kunnen verbeteren. De SER wordt gevraagd daarbij gebruik te maken van inzichten uit diverse onderzoeken en rekening te houden met de activiteiten van sociale partners en het kabinetsbeleid.

Loondoorbetaling bij ziekte

Daarnaast vraagt de minister aan de SER om te adviseren over een sluitend stelsel voor een inkomenswaarborg tijdens ziekte voor zowel werknemers als zzp’ers. Daarbij verzoekt de minister de doorwerking naar arbeidsongeschiktheid mee te nemen en om zo nodig alternatieven te schetsen. Ook vraagt hij in het advies aandacht te schenken aan de volgende onderwerpen:

  • de prikkels en effecten voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden. 
  • het voorstel van de Tweede Kamerfractie van het CDA voor een algemene basisverzekering loondoorbetaling voor alle werkenden (inclusief zzp’ers). Deze verzekering zou het inkomensdervingsrisico voor een periode van maximaal twee jaar afdekken, nadat eerst een eigenrisicoperiode van acht weken is verstreken waarin de werkgever het risico draagt. 
  • aandachtspunten met betrekking tot een verplichte verzekering voor alle zelfstandigen, de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers en de relatie met de duur van de arbeidsrelatie. 
  • de door het kabinet geformuleerde randvoorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen: aansluiting bij de problematiek die werkgevers ervaren, draagvlak onder werkgevers en werknemers, geen verslechtering van de wettelijke positie van werknemers en niet leiden tot een te grote toename van de collectieve lasten.

Tot slot vraagt de minister de SER via een CPB-doorrekening de effecten van eventuele voorstellen expliciet inzichtelijk te maken.

Termijn

Het advies wordt voorbereid door de commissie Zieke Werkenden en Langdurig Werklozen (ZWLW). Zij sluit waar mogelijk aan bij afgeronde en lopende trajecten van de SER, waaronder Robotisering en arbeidsmarkt en Leren in de toekomst.

Gericht aan: Minister van SZW
voorbereid door: Commissie Zieke Werkenden en Langdurig Werklozen (ZWLW)
voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
secretaris: drs. A.J.S. (Arnold) Devreese  (e-mailformulier)