Home | Actueel | Werkprogramma | Toekomst pensioenstelsel

Toekomst pensioenstelsel

In zijn advies Toekomst Pensioenstelsel (februari 2015) onderzocht de SER een viertal pensioenvarianten gericht op versterking en ontwikkeling van het pensioenstelsel. De variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling kwalificeerde hij als “interessant maar onbekend”. De SER heeft dit nieuwe type pensioencontract vervolgens nader verkend en verder ingevuld in de Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (mei 2016). Hij heeft dit pensioencontract ook vergeleken met andere varianten. De onbekende variant is zo meer bekend geworden en bleek nog steeds interessant.

Dialoog en brief van bevindingen

In vervolg hierop heeft de SER de bredere dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel hervat. Sinds vorig najaar is met uiteenlopende groepen gesproken over de uitkomsten van de Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Op 13 oktober 2016 vond een grote dialoogbijeenkomst plaats in het SER-gebouw. Eind november 2016 heeft de Pensioenfederatie in bespreking zijnde contractvormen aan een praktijktest onderworpen en daarbij ook mogelijkheden tot verbetering benoemd.

Regeerakkoord

Uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet blijkt dat het bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting wil zoeken bij de eerdere rapporten en werkzaamheden van de SER. Hierop voortbouwend wil het kabinet het pensioenstelsel hervormen door introductie van een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het kabinet kijkt uit naar het advies van de SER hierover en wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Het regeerakkoord noemt een aantal essentiële onderdelen daarbij.

De SER werkt aan een briefadvies en streeft ernaar dit na de zomer af te ronden.

voorbereid door: Commissie Toekomst Pensioenstelsel
voorzitter: prof.dr. K.P. (Kees) Goudswaard
secretaris: mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens (E-mailformulier)