Home | Actueel | Werkprogramma | Leren in de toekomst

Leren in de toekomst

Minister Bussemaker van OCW heeft de SER op 26 oktober 2015 een brede adviesaanvraag voorgelegd, mede naar aanleiding van de verkenning Leren in de toekomst. 

In de brede meerjarige adviesaanvraag nodigt het kabinet de SER uit bij te dragen aan de visievorming op het terrein van leren in de toekomst. Gelet op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt neemt het belang van permanent leren, een sterke leercultuur en een inclusieve en responsieve samenleving steeds meer toe. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking, zo staat in de brede adviesaanvraag. Deze aanvraag bouwt voort op de verkenning Leren in de toekomst van de SER commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV). Het verslag van deze verkenning Hoe leren we in de toekomst is op 26 oktober 2015 gepubliceerd. Daarnaast is naar aanleiding van de verkenning een briefadvies uitgebracht aan het Platform Onderwijs2032 onder de titel Leren in het funderend onderwijs van de toekomst.

De commissie AMV werkt op dit moment langs twee sporen aan de brede adviesaanvraag:

  • Bijdragen aan de op de lange termijn gerichte Skills Strategie voor Nederland, waarvoor het kabinet de OECD opdracht gegeven heeft. In de brede adviesaanvraag heeft het kabinet de SER verzocht om bij te dragen aan de Skills Strategie, o.a. door het mede organiseren van drie stakeholderdialogen die deel uitmaken van de aanpak van de OECD (21 maart, 12 mei en 8 september 2016). Op 20 april 2017 heeft de OECD het rapport Skills Strategy Diagnostic Report: Netherlands  gepubliceerd en tijdens een bijeenkomst in de  NS TechniekFabriek Amsterdam toegelicht en aangeboden aan de minister van OCW Jet Bussemaker en SER voorzitter Mariëtte Hamer. Een belangrijke aanbeveling van de OECD is om met alle betrokkenen te komen tot concrete afspraken in een nationaal akkoord. De SER heeft deelnemers opgeroepen om met elkaar een actieagenda op te stellen ter voorbereiding van zo'n akkoord. Tijdens de bijeenkomst hebben circa 130 deelnemers daarmee een begin gemaakt aan 11 dialoogtafels.
     
  • Parallel aan bovenstaand traject werkt de commissie aan een advies over postinitieel leren. Input wordt deels uit de stakeholderbijeenkomsten gehaald, daarnaast wordt aangesloten bij eerdere adviezen en recente rapporten. Streven is begin 2017 met een advies te komen. Dit advies wordt uiteraard ook meegenomen in de Skills Strategie en met name in de daaraan verbonden actiegerichte agenda. 
     
Gericht aan: Minister van OCW
voorbereid door: commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken
voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
secretaris: drs. B.P.M. (Brigid) Claassen (e-mailformulier)