Home | Actueel | Werkprogramma | Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Achtergrond

In december 2008 committeerden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER zich aan het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen middels de Verklaring IMVO. In de periode 2008-2012 ondernamen de sociale partners verschillende activiteiten om de implementatie van IMVO te bevorderen. Voor de periode 2013-2015 is een vervolg gegeven aan het initiatief middels een meer thematische opzet. In de periode 2013-2014 heeft de commissie verschillende activiteiten ondernomen rond het thema due diligence. Het overkoepelend thema voor de periode 2014-2015 was ‘kansen in mondiale duurzame ontwikkeling’. Het gaat hierbij om kansen voor Nederland en om kansen voor ontwikkelingslanden en opkomende economieën.

Vraagstelling

Sinds 2015 houdt de commissie zich bezig met de opvolging van het advies over IMVO-convenanten uit april 2014. De SER bepleit in dat advies dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen convenanten over internationaal MVO te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een nieuw instrument om risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in de keten substantieel aan te pakken. Voor werknemers en lokale gemeenschappen leidt dit tot betere bescherming tegen nadelige effecten. En bedrijven worden geholpen bij problemen die zij alleen niet kunnen oplossen. De ambitie is dat in 2017 een 10-tal convenanten gesloten zijn.

De SER speelt een faciliterende rol bij de totstandkoming van diverse IMVO-convenanten. In juli 2016 is in de kleding- en textielsector het eerste IMVO-convenant gesloten. Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid bundelen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. Ook in andere sectoren begeleidt de SER de totstandkoming van IMVO-convenanten. De SER-commissie IMVO zal in 2017 het convenantenproces evalueren.

voorbereid door: Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
voorzitter: drs. M.I (Mariëtte) Hamer
secretaris: drs. A.I. (Alexandra) van Selm (E-mailformulier)