Home | Actueel | Werkprogramma | Vaststelling van wettelijke grenswaarden

Vaststelling van wettelijke grenswaarden

Achtergrond

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de vaststelling van een publieke (wettelijke) grenswaarde voor kankerverwekkende en mutagene stoffen en allergene stoffen zonder veilige drempelwaarde.

Gevolgde procedure

Het ministerie van SZW vraagt de Gezondheidsraad voor deze groep van stoffen op basis van risicogrenzen een blootstellingsniveau te berekenen. De subcommissie GSW toetst vervolgens de haalbaarheid van de uit te voeren wettelijke grenswaarde en adviseert daarover de bewindspersoon van SZW. Bij de toetsing worden naast de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties ook brancheorganisaties betrokken en worden Arbodiensten geïnformeerd. Het resultaat van de haalbaarheidstoets kan leiden tot het vaststellen van een hogere grenswaarde. De hoger vastgestelde grenswaarde wordt in principe vierjaarlijks door de subcommissie opnieuw aan de orde gesteld.

De subcommissie speelt een actieve rol in het tot stand brengen van Europese samenwerking bij het ontwikkelen van een Europees werkprogramma en het opstellen van gezondheidskundig onderbouwde advieswaarden. In dat kader onderhoudt de subcommissie contacten met buitenlandse organisaties die betrokken zijn bij het vaststellen van grenswaarden.

De SER website bevat onder meer een Databank Grenswaarden, in stand gehouden door de subcommissie. Deze databank bevat informatie over de huidige grenswaarden en over de stand van zaken van voorgenomen wijzigingen van grenswaarden. Aan deze databank zullen ook buitenlandse grenswaarden worden toegevoegd. Tevens vormt de databank de basis voor het onderdeel ‘Grenswaarden’ van het digitale instrument ‘Leidraad voor veilig werken met chemische stoffen op de werkplek’. Daarmee krijgen bedrijven hulp bij het vaststellen van een eigen veilige bedrijfsgrenswaarde of een veilige werkwijze. De Leidraad wordt geplaatst op de website van de SER. Dat brengt met zich dat de SER ook het beheer en de actualisering ervan op zich neemt, dat wil zeggen het tijdig aanpassen aan nieuwe grenswaarden en nieuwe werkwijzen, waarvoor een koppeling met de nieuwe Databank Grenswaarden essentieel is.

Gericht aan: Minister van SZW
voorbereid door: Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)
voorzitter: prof. mr. S. (Saskia) Klosse
secretaris: drs. D. (Demi) Theodori (E-mailformulier)

SER thema Grenswaarden

Stoffen op de Werkplek

Alles over het thema