Home | Actueel | Werkprogramma | Combinatiebanen

Combinatiebanen

Minister Asscher vraagt de SER een verkenning te doen naar het combineren van banen in Nederland. Volgens het kabinet is het verschijnsel combinatiebanen en hybride ondernemerschap een zichtbaar gegeven op de arbeidsmarkt. 

Het kabinet vraagt een verkenning om duidelijk te krijgen hoe de sociale partners en kroonleden tegen het verschijnsel aankijken. Daartoe vraagt het kabinet de stand van zaken bijeen te brengen en deze te appreciëren: hoeveel komt het voor dat mensen banen combineren en wat zijn daarbij hun motieven en wat zijn praktische belemmeringen bij het combineren van banen.
Tot slot nodigt het kabinet de SER uit om op basis van zijn bevindingen ook te reflecteren op de vraag wanneer combinatiebanen een interessante, wenselijke aanvulling kunnen zijn op meer traditionele arbeidscontracten, en op de vraag onder welke omstandigheden de SER combinatiebanen als minder wenselijk zou betitelen.

Aanvullend op het eerste verzoek is door Staatssecretaris Kleinsma gevraagd om de verkenning aan te vullen met informatie over het combineren van banen door de populatie werkende armen en de relatie met de huishoudsituaties, in het bijzonder het eenverdiener huishouden.

Commissie Combinatiebanen

Voor de verkenning is er een ad-hoc commissie Combinatiebanen ingesteld die sinds juli 2016 de benodigde gegevens verzamelt. Belangrijk element daarin is de motieven van mensen om banen te combineren. Een deel van de mensen die banen combineren doen dat vanwege de inhoudelijke uitdaging, voor de afwisseling, voor spreiding van risico of voor een financieel extraatje. Dat is een andere situatie dan de mensen die banen combineren om financieel rond te kunnen komen. Specifieke informatie over doelgroepen, inkomenssituaties en sectoren waarin banen worden gecombineerd zijn niet standaard beschikbaar en moeten uit databestanden worden gelicht.
Daarnaast verzamelt de commissie praktijkvoorbeelden, analyseert ze de uitwerkingen van de praktijkvoorbeelden, beschouwt ze (gezondheids)effecten en bekijkt ze de praktische belemmeringen die in de verschillende initiatieven naar voren komen. 

De gegevensverzameling zal de commissie voorleggen aan een gezelschap van experts en ervaringsdeskundigen op basis waarvan ze tot de appreciatie van het combineren van banen zal komen.

Termijn

De tijd die nodig is om op basis van gegevensbestanden te komen tot adequate informatie over de praktijk van het combineren van banen is de belangrijkste tijdbepalende factor. Streven van de commissie is om de verkenning in 2017 te kunnen afronden.  

Gericht aan: Minister van SZW
voorbereid door: Ad hoc Commissie Combinatiebanen (CCB)
voorzitter: prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
secretaris: Dhr. J.A. de Groen MPA (e-mailformulier)