Home | Actueel | Werkprogramma | Circulaire Economie

Circulaire Economie

SER-advies: Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen

Op 24 juni 2016 heeft de SER zijn advies Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen uitgebracht. De raad reageert hiermee op de adviesaanvraag van 4 januari 2016, waarin staatsecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) de SER vraagt te adviseren over de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt.

Volgens de raad biedt een samenhangende Rijksbrede aanpak met betrokkenheid van bedrijfsleven, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties kansen om het proces naar een circulaire economie te versterken en te versnellen. De SER beveelt aan binnen het op te stellen Rijksbrede programma een transitieagenda met ambitieuze doelstellingen voor ketens te ontwikkelen. Het gaat hierbij om ketens waarin ons land een belangrijke positie inneemt, de ecologische en economische risico’s groot zijn en er goede economische kansen zijn. Bovendien moet Nederland over voldoende beïnvloedingsmogelijkheden beschikken.

De omschakeling naar een circulaire economie vergt de nodige aanpassingen in het overheidsbeleid (wet- en regelgeving, financiële prikkels, communicatie en voorlichting). Ook zijn er uitdagingen en kansen voor de ‘circulaire’ arbeidsmarkt. Actieve betrokkenheid van bedrijfsleven, werknemers en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de transitieagenda vindt de SER onmisbaar voor een succesvolle uitvoering van de transitieagenda. De SER en zijn leden zeggen toe zich voor deze transitie in te zetten en beschikbaar te zijn om in het vervolg een rol te spelen.

SER-betrokkenheid bij Nederland Circulair in 2050

Op 14 september 2016 verscheen Nederland circulair in 2050, het Rijksbrede programma dat uiteenzet hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven . Het Rijksbrede programma is mede de kabinetsreactie op het SER-advies. Het kabinet haalt op tal van onderdelen met instemming het SER-advies aan.

De ambitie van het kabinet is om Nederland voor 2050 circulair te maken; in 2030 moet het gebruik van mineralen, fossiele grondstoffen en metalen in Nederland gehalveerd zijn. Om het proces naar een circulaire economie te versnellen, sluit het kabinet een Grondstoffenakkoord met relevante bedrijven en maatschappelijke partners. Op 24 januari 2017 is dit akkoord door meer dan 180 organisaties en bedrijven ondertekend. De vervolgstap bestaat eruit dat het Rijik met de belangrijkste stakeholders vijf prioriteiten transitieagenda’s opstelt; deze moeten eind 2017 gereed zijn.

In het Grondstoffenakkoord geeft het kabinet aan gebruik te willen maken van het aanbod van de SER om bij de uitvoering van het Rijksbrede programma beschikbaar te zijn voor consultatie of andere vormen van ondersteuning. Tegen deze achtergrond heeft staatssecretaris Dijksma – in een brief van 1 december 2016 - de SER verzocht de mogelijkheden in kaart te brengen om het bestaande instrumentarium van fiscaliteit, hefingen, subsidies en overige financiële prikkels beter te richten op de transitie naar een circulaire economie. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen heeft de SER het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om samen met het CPB een verkenning uit te voeren. Deze verkenning en de reactie van de SER hierop zullen in de loop van 2017 gepresenteerd worden.

Gericht aan: Staatsecretaris Infrastructuur en Milieu
voorbereid door: commissie Duurzame Ontwikkeling
voorzitter: drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels
secretaris: drs. C.A. (Ton) van der Wijst (E-mailformulier)