Home | Actueel | Werkprogramma | Bevordering Medezeggenschap

Bevordering Medezeggenschap

Achtergrond

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen. In het document Taken en taakopvatting CBM wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Werkprogramma

Jaarlijks wordt door de CBM een werkprogramma opgesteld. Mede op basis van input uit het veld kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het veld – ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs – zelf wordt gedaan. 

Het werkprogramma van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht. 

Speerpunten 2017

De CBM ziet het bevorderen van de kwaliteit van medezeggenschap als belangrijk onderdeel van haar taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Vragen die daarbij spelen zijn onder meer of OR-leden voldoende geëquipeerd zijn om hun takenpakket goed te verrichten, of zij voldoende zicht hebben op hun takenpakket en of zij voldoende mee (kunnen) schakelen met ontwikkelingen in de onderneming ten gevolge van de veranderende wereld. De CBM ziet mogelijkheden om in 2017 aan deze onderwerpen te werken door acties te koppelen aan het ITS onderzoeksrapport scholing en vorming OR-leden, de handreiking en zelftoets medezeggenschap in MKB en de SER-Verkenning Mens en technologie: samen aan het werk

Verder vindt de CBM het belangrijk in de bevordering van medezeggenschap aansluiting te blijven zoeken bij actuele ontwikkelingen. In dit kader wil zij dit jaar verder werken aan het stimuleren van diversiteit bij medezeggenschap zodat de OR een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vormt van de mensen die in de onderneming werken. Daarbij wordt
onder diversiteit mede begrepen het betrekken van jongeren en ‘flexwerkers’. En ook wil zij verder werken aan het stimuleren van deelname aan medezeggenschap door de verschillende stakeholders binnen de ‘gouden driehoek’ van bestuurder, OR en toezichthouder. Daarnaast wil zij medezeggenschap tijdens insolventie blijven stimuleren door praktische handvatten aan te reiken. Deze thema’s betreffen grotendeels een doorloop van meerjarenthema’s uit vorige jaren.

Zo komt de CBM tot de keuze om in 2017 te werken aan de volgende onderwerpen:

  • Scholing en ontwikkeling van OR-leden in relatie tot bevindingen uit het ITS onderzoeksrapport; 
  • Medezeggenschap in midden- en kleinbedrijf; 
  • SER-Verkenning Mens en technologie: samen aan het werk uitwerken naar wat dit voor OR’en kan betekenen; 
  • Diversiteit bij medezeggenschap inclusief jongeren en ‘flexwerkers’; 
  • Medezeggenschap en toezicht; 
  • Medezeggenschap bij insolventie.

Zoals bij achtergrond aangegeven is de kerntaak van de CBM “het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en van de kwaliteit daarvan in ondernemingen”. Beide elementen krijgen aandacht, in het bijzonder in het lopende project medezeggenschap in MKB en de bijeenkomsten met bestuurders die de CBM voornemens is te organiseren.

Deze speerpunten zijn nader beschreven in paragraaf 3 van het Werkprogramma CBM 2017 . Een indicatieve planning van de te behandelen onderwerpen en uit te brengen producten is opgenomen in paragraaf 4.

voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken (E-mailformulier)
Bevordering Medezeggenschap

Samenstelling commissie

Alles over het thema